Opis rozwoju rynku materiałów kompozytowych

Ponad 1,000,000 ton kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem ciągłym jest produkowane rocznie w celu wytworzenia struktur kompozytowych. Znaczna część (84%) jest stosowana jako materiały konstrukcyjne w transporcie lub sprzęcie sportowym.

W ostatnich latach ilość elementów wykonywanych z kompozytów polimerowych wzmacnianych włók- nem szklanym nie zmieniała się w skali roku. Sumaryczna waga tych elementów wynosiła około 1 milio- na ton każdego roku, co prezentuje wykres poniżej.

1

Rys. 1 Produkcja GFRP w Europie od roku 2004 (w milionach ton); 2014* = wartość oszacowana2

Najważniejszymi gałęziami przemysłu gdzie stosuje się kompozyty GFRP są: transport (35%), elementy konstrukcyjne (34%) i przemysł elektroniczny (15%) (rys. 7). Biorąc pod uwagę, że szczególnie produkty z sekcji transportu (pociągi, samochody ciężarowe) i elementy konstrukcyjne (głównie turbiny wiatrowe) wymagają napraw, to w samej Europie około 700,000 ton tych elementów wymaga napraw każdego roku.

2

Rys. 2 Produkcja GFRP w Europie w roku 2014 w różnych sektorach przemysłu – “Composites Market Report 2014”, Industrievereinigung verstärkte Kunststoffe e.V.,

Dużo mniejszym rynkiem, lecz odnotowującym równie szybki wzrost jest rynek kompozytów polimero- wych wzmacnianych włóknem węglowym. Globalne zapotrzebowanie na kompozyty węglowe wynosiło około 26000 ton w roku 2009, natomiast wartość szacowana na rok 2020 wynosi już 89000 ton.

3

Rys. 3 Globalne zapotrzebowanie na kompozyty węglowe w tysiącach ton, lata 2008- 2020 (*wartość szacunkowa)

Najbardziej istotnym zastosowaniem kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym w przemyśle jest lotnictwo i sektor obronny (30%), na drugim miejscu są turbiny wiatrowe (14%), trzecim największym odbiorcą jest sektor sportowo-rekreacyjny (14%) (rys. 9). Zakładając, że naprawom podlega- ją jedynie obiekty z sektora energetyki wiatrowej oraz sportu i rekreacji około 20460 ton tych elementów jest wytwarzane każdego roku.

4

Rys. 4 Globalne zapotrzebowanie na kompozyty węglowe w tysiącach ton (2013)34