OPRACOWANIE I WDROŻENIE TECHNOLOGII WYTWARZANIA INNOWACYJNYCH PŁYT WARSTWOWYCH Z WEŁNY OWCZEJ I PLA

GOFAR Sp. z o.o. informuje o otrzymaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 1. Gospodarka wiedzy, Działania 1.2. Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.3. Bony na innowacje.

Tytuł projektu: „Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnych płyt warstwowych z wełny owczej i PLA”


Numer projektu: RPMP.01.02.03-12-0274/21


Cel projektu: Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnego, naturalnego, biodegradowalnego materiału kompozytowego, przeznaczonego do ocieplenia i wygłuszania ścian oraz powierzchni w budownictwie wielokrotnego użytku.

Krótki opis projektu: Projekt dotyczy opracowania i wdrożenia płyt warstwowych opartych o naturalną wełnę owczą oraz okładziny wykonane z biodegradowalnego polimeru w postaci PLA (polilaktyd). Innowacja w skali co najmniej krajowej skupia się na połączeniu materiałów zapewniających możliwość wytwarzania sztywnych płyt warstwowych w oparciu o wyłącznie biodegradowalne materiały. Płyta będąca rezultatem projektu z powodzeniem może stanowić zamiennik dla powszechnie stosowanych płyt warstwowych, zapewniając dodatkowe właściwości takie jak:

  • pełna biodegradowalność,
  • paroprzepuszczalność,
  • możliwość regulacji poziomu wilgotności,
  • właściwości oczyszczające powietrze,
  • zastosowanie w konstrukcjach i instalacja tymczasowych, które po okresie użytkowania mogą zostać poddane biodegradacji w kompostowniach.

Projekt zakłada realizację następujących zadań:

Zadanie 1. Wykonanie usługi badawczej służącej do opracowania technologii wytwarzania innowacyjnego materiału kompozytowego.

Zadanie 2. Zakup środka trwałego – prasy półkowej grzanej.
W wyniku realizacji projektu nastąpi wdrożenie wyników prac B+R do własnej działalności
gospodarczej poprzez rozpoczęcie produkcji innowacyjnego produktu.


Okres realizacji projektu: 01/01/2022 – 30/06/2023

Planowane rezultaty projektu:

  • 1 wprowadzona innowacja produktowa – płyty warstwowe z wełny owczej i PLA,
  • 1 wdrożony wynik prac B+R.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 181 900,00 PLN


„Modernizacja konstrukcji fotela do pracy lub relaksu o nazwie PUM przy wykorzystaniu nowoczesnych materiałów kompozytowych”

Projekt „Modernizacja konstrukcji fotela do pracy lub relaksu o nazwie PUM przy wykorzystaniu nowoczesnych materiałów kompozytowych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorców, poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców, pn. „Modernizacja konstrukcji fotela do pracy lub relaksu o nazwie PUM przy wykorzystaniu nowoczesnych materiałów kompozytowych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem projektu jest zaprojektowanie fotela do pracy lub relaksu z uwzględnieniem zastąpienia obecnie stosowanych elementów konstrukcji fotela odpowiednio zaprojektowanymi nowymi elementami wykonanymi z kompozytów. Zwiększenie atrakcyjności urządzenia poprzez zastosowanie nowoczesnych materiałów oraz przeprowadzenie profesjonalnych usług redisignu. Dzięki opracowaniu nowego projektu wzorniczego, wdrożony zostanie znacząco ulepszony produkt, powyższe pozwoli na wprowadzenie nowego produktu do oferty firmy, związanej z wytwarzaniem, badaniem i projektowaniem elementów kompozytowych, oraz polskiej myśli technologicznej dotyczącej urządzeń oraz komponentów służących do produkcji kompozytów, stworzenie silnego podmiotu reprezentującego potrzeby branży kompozytowej.


Termin realizacji projektu: 01.09.2020-31.08.2023
Wartość projektu: 515 370,00 PLN
Dofinansowanie: 356 150,00 PLN