Dofinansowania

Stworzenie profesjonalnej platformy edukacyjno-konferencyjno-biznesowej dla branży technologii kompozytowych koincydencyjną z działaniami Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych poprzez wdrożenie dedykowanego i autorskiego oprogramowania w celu zwiększenia przychodów spółki i uniezależnienia od sytuacji pandemicznej

GOFAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014- 2020, Oś 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19, Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację

Tytuł projektu: „Stworzenie profesjonalnej platformy edukacyjno-konferencyjno-biznesowej dla branży technologii kompozytowych koincydencyjną z działaniami Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych poprzez wdrożenie dedykowanego i autorskiego oprogramowania w celu zwiększenia przychodów spółki i uniezależnienia od sytuacji pandemicznej”

Nr projektu: POIR.06.02.00-12-0557/21


Krótki opis projektu:
Przedmiotem proj. jest wprowadzenie nowoczesnego rozwiązania cyfrowego polegającego na zakupie dedykowanego oprogramowania. Niniejszy system zagwarantuje zwiększenie grupy odbiorców, znaczne poszerzenie oferty, stworzenie profesjonalnej platformy wiedzy dot. materiałów kompozytowych gwarantując zwiększenie zasięgów oraz przychodów w perspektywie 3 letniej.


Cel projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa i przygotowanie do cyfrowej transformacji. Wdrożenie zintegrowanego oprogramowania podyktowane jest utrudnionym funkcjonowaniem działalności spółki poprzez pandemię COVID-19. Wystąpienie pandemii wywarło istotny wpływ na działalność przedsiębiorstwa. Dodatkowo, wprowadzenie udoskonalonego rozwiązania cyfrowego przyczyni się do zwiększenia funkcjonalności platformy.

Okres realizacji projektu: 01.03.2022- 28.02.2023 r

Planowane rezultaty:

  • Liczba wprowadzonych innowacji procesowych: 1,
  • Liczba wprowadzonych innowacji produktowych: 1

Wartość projektu ogółem: 260 000,00 zł

Wartość uzyskanego dofinansowania: 221 000,00 zł

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”


OPRACOWANIE I WDROŻENIE TECHNOLOGII WYTWARZANIA INNOWACYJNYCH PŁYT WARSTWOWYCH Z WEŁNY OWCZEJ I PLA

GOFAR Sp. z o.o. informuje o otrzymaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 1. Gospodarka wiedzy, Działania 1.2. Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.3. Bony na innowacje.

Tytuł projektu: „Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnych płyt warstwowych z wełny owczej i PLA”


Numer projektu: RPMP.01.02.03-12-0274/21


Cel projektu: Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnego, naturalnego, biodegradowalnego materiału kompozytowego, przeznaczonego do ocieplenia i wygłuszania ścian oraz powierzchni w budownictwie wielokrotnego użytku.

Krótki opis projektu: Projekt dotyczy opracowania i wdrożenia płyt warstwowych opartych o naturalną wełnę owczą oraz okładziny wykonane z biodegradowalnego polimeru w postaci PLA (polilaktyd). Innowacja w skali co najmniej krajowej skupia się na połączeniu materiałów zapewniających możliwość wytwarzania sztywnych płyt warstwowych w oparciu o wyłącznie biodegradowalne materiały. Płyta będąca rezultatem projektu z powodzeniem może stanowić zamiennik dla powszechnie stosowanych płyt warstwowych, zapewniając dodatkowe właściwości takie jak:

  • pełna biodegradowalność,
  • paroprzepuszczalność,
  • możliwość regulacji poziomu wilgotności,
  • właściwości oczyszczające powietrze,
  • zastosowanie w konstrukcjach i instalacja tymczasowych, które po okresie użytkowania mogą zostać poddane biodegradacji w kompostowniach.

Projekt zakłada realizację następujących zadań:

Zadanie 1. Wykonanie usługi badawczej służącej do opracowania technologii wytwarzania innowacyjnego materiału kompozytowego.

Zadanie 2. Zakup środka trwałego – prasy półkowej grzanej.
W wyniku realizacji projektu nastąpi wdrożenie wyników prac B+R do własnej działalności
gospodarczej poprzez rozpoczęcie produkcji innowacyjnego produktu.


Okres realizacji projektu: 01/01/2022 – 30/06/2023

Planowane rezultaty projektu:

  • 1 wprowadzona innowacja produktowa – płyty warstwowe z wełny owczej i PLA,
  • 1 wdrożony wynik prac B+R.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 181 900,00 PLN


„Modernizacja konstrukcji fotela do pracy lub relaksu o nazwie PUM przy wykorzystaniu nowoczesnych materiałów kompozytowych”

Projekt „Modernizacja konstrukcji fotela do pracy lub relaksu o nazwie PUM przy wykorzystaniu nowoczesnych materiałów kompozytowych” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorców, poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców, pn. „Modernizacja konstrukcji fotela do pracy lub relaksu o nazwie PUM przy wykorzystaniu nowoczesnych materiałów kompozytowych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Głównym celem projektu jest zaprojektowanie fotela do pracy lub relaksu z uwzględnieniem zastąpienia obecnie stosowanych elementów konstrukcji fotela odpowiednio zaprojektowanymi nowymi elementami wykonanymi z kompozytów. Zwiększenie atrakcyjności urządzenia poprzez zastosowanie nowoczesnych materiałów oraz przeprowadzenie profesjonalnych usług redisignu. Dzięki opracowaniu nowego projektu wzorniczego, wdrożony zostanie znacząco ulepszony produkt, powyższe pozwoli na wprowadzenie nowego produktu do oferty firmy, związanej z wytwarzaniem, badaniem i projektowaniem elementów kompozytowych, oraz polskiej myśli technologicznej dotyczącej urządzeń oraz komponentów służących do produkcji kompozytów, stworzenie silnego podmiotu reprezentującego potrzeby branży kompozytowej.


Termin realizacji projektu: 01.09.2020-31.08.2023
Wartość projektu: 515 370,00 PLN
Dofinansowanie: 356 150,00 PLN