Oferty

  Zobacz aktualne oferty

  GOFAR realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

  GOFAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014- 2020, Oś 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19, Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację

  Tytuł projektu: „Stworzenie profesjonalnej platformy edukacyjno-konferencyjno-biznesowej dla branży technologii kompozytowych koincydencyjną z działaniami Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych poprzez wdrożenie dedykowanego i autorskiego oprogramowania w celu zwiększenia przychodów spółki i uniezależnienia od sytuacji pandemicznej”

  Nr projektu: POIR.06.02.00-12-0557/21


  Krótki opis projektu:
  Przedmiotem proj. jest wprowadzenie nowoczesnego rozwiązania cyfrowego polegającego na zakupie dedykowanego oprogramowania. Niniejszy system zagwarantuje zwiększenie grupy odbiorców, znaczne poszerzenie oferty, stworzenie profesjonalnej platformy wiedzy dot. materiałów kompozytowych gwarantując zwiększenie zasięgów oraz przychodów w perspektywie 3 letniej.


  Cel projektu:
  Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa i przygotowanie do cyfrowej transformacji. Wdrożenie zintegrowanego oprogramowania podyktowane jest utrudnionym funkcjonowaniem działalności spółki poprzez pandemię COVID-19. Wystąpienie pandemii wywarło istotny wpływ na działalność przedsiębiorstwa. Dodatkowo, wprowadzenie udoskonalonego rozwiązania cyfrowego przyczyni się do zwiększenia funkcjonalności platformy.

  Okres realizacji projektu: 01.03.2022- 28.02.2023 r

  Planowane rezultaty:

  • Liczba wprowadzonych innowacji procesowych: 1,
  • Liczba wprowadzonych innowacji produktowych: 1

  Wartość projektu ogółem: 260 000,00 zł

  Wartość uzyskanego dofinansowania: 221 000,00 zł

  „Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”

  Firma GoFar Sp. z o.o. zaprasza do współpracy firmy meblarskie

  Projektanci oraz konstruktorzy fotela PUM’a poświęcili bardzo dużo uwagi oraz włożyli innowacyjne rozwiązania technologiczne pozwalające na uzyskanie funkcjonalnego fotela do pracy i relaksy z zachowaniem estetyki, komfortu, ergonomiczności i wielofunkcyjności.

  Wykorzystanie kompozytów wzmacnianych włóknami naturalnym czyni produkt atrakcyjniejszym w grupie klientów zainteresowanych ekologią, zdrowiem, aktywnym stylem życia i nowoczesną estetyką. 

  Fotel biurowy do pracy i relaksu PUM’a – produkt gotowy

  Widoczne elementy konstrukcyjne również̇ wpływają̨ na bezpieczeństwo użytkowania szczególnie przez młodszych użytkowników. 

  Fotel biurowy do pracy i relaksu PUM’a – broszura 

  OPRACOWANIE I WDROŻENIE TECHNOLOGII WYTWARZANIA INNOWACYJNYCH PŁYT WARSTWOWYCH Z WEŁNY OWCZEJ I PLA

  GOFAR Sp. z o.o. informuje o otrzymaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 1. Gospodarka wiedzy, Działania 1.2. Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.3. Bony na innowacje.

  Tytuł projektu: „Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnych płyt warstwowych z wełny owczej i PLA”


  Numer projektu: RPMP.01.02.03-12-0274/21


  Cel projektu: Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnego, naturalnego, biodegradowalnego materiału kompozytowego, przeznaczonego do ocieplenia i wygłuszania ścian oraz powierzchni w budownictwie wielokrotnego użytku.

  Krótki opis projektu: Projekt dotyczy opracowania i wdrożenia płyt warstwowych opartych o naturalną wełnę owczą oraz okładziny wykonane z biodegradowalnego polimeru w postaci PLA (polilaktyd). Innowacja w skali co najmniej krajowej skupia się na połączeniu materiałów zapewniających możliwość wytwarzania sztywnych płyt warstwowych w oparciu o wyłącznie biodegradowalne materiały. Płyta będąca rezultatem projektu z powodzeniem może stanowić zamiennik dla powszechnie stosowanych płyt warstwowych, zapewniając dodatkowe właściwości takie jak:

  • pełna biodegradowalność,
  • paroprzepuszczalność,
  • możliwość regulacji poziomu wilgotności,
  • właściwości oczyszczające powietrze,
  • zastosowanie w konstrukcjach i instalacja tymczasowych, które po okresie użytkowania mogą zostać poddane biodegradacji w kompostowniach.

  Projekt zakłada realizację następujących zadań:

  Zadanie 1. Wykonanie usługi badawczej służącej do opracowania technologii wytwarzania innowacyjnego materiału kompozytowego.

  Zadanie 2. Zakup środka trwałego – prasy półkowej grzanej.
  W wyniku realizacji projektu nastąpi wdrożenie wyników prac B+R do własnej działalności
  gospodarczej poprzez rozpoczęcie produkcji innowacyjnego produktu.


  Okres realizacji projektu: 01/01/2022 – 30/06/2023

  Planowane rezultaty projektu:

  • 1 wprowadzona innowacja produktowa – płyty warstwowe z wełny owczej i PLA,
  • 1 wdrożony wynik prac B+R.

  Wartość uzyskanego dofinansowania: 181 900,00 PLN

  04/2023 Opracowanie koncepcji wejścia na rynek innowacyjnego fotela PUM

  Niniejsze zapytanie związane jest z realizowanym projektem pn. „Modernizacja konstrukcji fotela do pracy lub relaksu o nazwie PUM przy wykorzystaniu nowoczesnych materiałów kompozytowych”, o nr POIR.02.03.05-12-0108/19, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie audytu związanego z wdrożeniem zaprojektowanego rozwiązania. W tym opracowanie koncepcji wejścia na rynek, zdefiniowanie wymagań proceduralnych związanych z rozpoczęciem produkcji opracowanego produktu, wymaganych norm i regulacji prawnych.

  W poprzednich etapach zostały zaprojektowane kompozytowe elementy fotela. Został dobrany i zweryfikowany materiał przeznaczony do ich wytworzenia, wraz zaproponowaną technologia wytwarzania. Następnie wykonano zdefiniowane komponenty fotela, które zostały poddane badaniom wytrzymałościowym dając gwarancję spełnienia wszystkich wymogów dla docelowego fotela PUM. Przedmiotem tej usługi jest przeprowadzenie audytu wdrożeniowego zaprojektowanego rozwiązania, opracowanie koncepcji na rynek, zdefiniowanie procedur wejścia na rynek oraz regulacji prawnych, które pozwolą wdrożyć produkcję seryjną i sprzedaż opracowanego produktu. Rezultatem usługi będzie raport z przeprowadzonej analizy.

  Opis szczegółowy zamówienia: 1. Harmonogram zapytania ofertowego: Termin na złożenie oferty maksymalnie do wskazanego terminu w zapytaniu. 2. Termin realizacji: Wymaga się, aby usługa została zrealizowana nie później niż do dnia: 30.06.2023 r.

  Planuje się, że podpisanie umowy nastąpi w kwiecień 2023 r.

  Kody CPV

  71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

  79310000-0 Usługi badania rynku

  Szczegółowe informację znajdziesz na poniższej stronie:

  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/154603?sekcja=ogloszenie

  08/2022 – Weryfikacja modelu w warunkach rzeczywistych oraz przeprowadzenie badań

  Powstaje w kontekście projektu

  POIR.02.03.05-12-0108/19 – Modernizacja konstrukcji fotela do pracy lub relaksu o nazwie PUM przy wykorzystaniu nowoczesnych materiałów kompozytowych

  Zamówienia uzupełniające

  nie dotyczy

  Warunki zmiany umowy

  Szczegółowe informację w załączniku-zapytanie ofertowe nr 08/2022.

  Załączniki

  DODANE DO OGŁOSZENIA W OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI Z DN. 2022-08-22

  1. 1. 08/2022 – Załącznik nr 1 POBIERZ
  2. 2. 08/2022 – Załącznik nr 2 POBIERZ
  3. 3. 08/2022 – Załącznik nr 3 POBIERZ
  4. 4. 08/2022 – Załącznik nr 4 POBIERZ
  5. 5. Wzór porozumienia zachowania poufności (NDA) POBIERZ
  6. 6. Klauzula informacyjna POBIERZ
  7. 7. Zapytanie ofertowe nr 08/2022 POBIERZ

  Poszukiwany partner do projektu – Amulet

  Przesłane zapytanie z hiszpańskiej firmy:

  „Jesteśmy konsorcjum 2 hiszpańskich MŚP, które poszukuje trzeciego partnera do konsorcjum w ramach projektu AMULET.

  My (BLACKFABRIC) jesteśmy producentem termoplastycznych prepregów, a nasz partner jest producentem części.
  Szukamy firmy produkującej formy, która dołączy do naszego konsorcjum.”

  Zainteresowanych członków PKTK prosimy o kontakt: kontakt@kompozyty.net

  Zlecenie – badanie prętów na pełzanie

  Firma, członek klastra poszukuje laboratorium, w którym można przeprowadzić badania prętów kompozytowych pod kątem spadku wytrzymałości w wyniku pełzania, według normy ISO 10406-1

  Zainteresowane instytucje proszę o kontakt: kontakt@kompozyty.net

  Projekt Amulet

  W imieniu niemieckiego klastra partnerskiego Merge oraz Bydgoskiego Klastra Przemysłowego Doliny Narzędziowej pragniemy zaprosić Państwa członków do udziału w konkursie na dofinansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach projektu AMULET, który wpisuje się w specyfikę działań Państwa organizacji. Termin składania wniosków został wydłużony do 20 lipca br., dodatkowo organizujemy sesję B2B, aby wspomóc MŚP w stworzeniu konsorcjum i aplikowaniu do konkursu.

  Celem projektu „Advanced Materials & manufacturing United for LightwEighT” (AMULET) finansowanego z programu UE Horyzont2020  jest tworzenie nowych łańcuchów wartości poprzez wspieranie zastosowania zaawansowanych lekkich materiałów: stopów metali lekkich, kompozytów z osnową ceramiczną oraz kompozytów polimerowych w czterech sektorach przemysłu: motoryzacyjnym, lotniczym, energetycznym i budowlanym. AMULET ma za zadanie wykorzystać potencjał innowacyjny małych i średnich przedsiębiorstw poprzez międzysektorową, międzyregionalną wymianę wiedzy.

  W ramach projektu AMULET ogłoszono konkurs, którego celem jest stworzenie przez MŚP projektów demonstracyjnych B+R ukierunkowanych na wyzwania branżowe ogłoszone w ramach projektu, związane z implementacją zaawansowanych materiałów lekkich w motoryzacji, lotnictwie, energetyce i budownictwie, na realizację których konsorcja MŚP otrzymają dofinansowanie do 120 000 €!

  Pierwszy konkurs został wydłużony – termin składania wniosków upływa 20 lipca 2022! Zgłoszenia odbywają się na stronie: https://amulet-h2020.fundingbox.com

  W celu umożliwienia jak największej ilości MŚP aplikowania do konkursu, konsorcjum projektu AMULET organizuje sesję B2B, aby wesprzeć potencjalnych aplikantów w znalezieniu partnerów i stworzeniu wniosku projektowego.

  Kiedy? 7 lipca 2022 roku o godzinie 10:00 CEST.

  Wydarzenie organizowane jest w języku angielskim.

  Program akceleracyjny Idea4Azoty 2030

  Grupa Azoty uruchomiła program akceleracyjny Idea4Azoty 2030, adresowany do środowisk akademickich, badawczych i innowatorów. Jego celem jest nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem, a podmiotami oferującymi innowacyjne rozwiązania dla przemysłu. Po zakwalifikowaniu do programu, uczestnicy będą mieli możliwość wypracowania – wspólnie z przedstawicielami Grupy – innowacyjnych rozwiązań, gotowych do wdrożenia w spółce. Beneficjenci programu mogą liczyć także na wsparcie finansowe oraz infrastrukturalne.

  Aby zgłosić się do udziału w programie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: https://grupaazoty.com/i4a-formularz-zgloszeniowy

  Na zgłoszenia do I rundy programu czekamy do 15 kwietnia br.

  Więcej informacji o programie dostępnych jest na stronie www, pod adresem:  https://idea4azoty.grupaazoty.com/

  Regulamin programu: https://idea4azoty.grupaazoty.com/regulamin-programu

  XI Międzynarodowa Konferencja „Laboratoria Badawcze, Systemy Jakości w Unii Europejskiej”, pod tytułem: „TRANSFER WIEDZY I TECHNOLOGII W DZIEDZINIE BADAŃ MATERIAŁOWYCH”. Konferencja odbędzie się w dniach 9 – 11 czerwca 2022 r. w Lubniewicach i Wildau.

  Nasz Partner „Lubuski Klaster Matalowy” zaprasza Państwa do udziału w

  XI Międzynarodowej Konferencji „Laboratoria Badawcze, Systemy Jakości w Unii Europejskiej”,

  pod tytułem: „TRANSFER WIEDZY I TECHNOLOGII W DZIEDZINIE BADAŃ MATERIAŁOWYCH”. Konferencja odbędzie się w dniach 9 – 11 czerwca 2022 r. w Lubniewicach i Wildau. 

  Celem sesji plenarnych i sesji technicznej jest prezentacja aktualnych zagadnień z zakresu badań materiałowych prowadzonych przez laboratoria badawcze instytutów naukowo – badawczych oraz laboratoria przemysłowe, w tym badania porównawcze organizowane przez Sekcję Badań Materiałowych Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych „POLLAB”.

  Sesja techniczna zostanie zrealizowana w laboratoriach Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung IAP | Forschungsbereich Polymermaterialien und Composite PYCO w Wildau.

  Informacje dotyczące organizacji i tematyki planowanych sesji konferencji, formularze zgłoszeń wystąpień i plakatów, zgłoszenie uczestnictwa, dostępne są na stronie konferencji: https://gorzow.simp.pl/konferencja-laboratoria-badawcze-systemy-jakosci-w-unii-europejskiej/ oraz zawiera załączona ulotka i formularz.

  Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji przesyłając swoje kartę zgłoszenia na adres gorzow@simp.pl lub rejestrując się formie elektronicznej.

  Rejestracja elektroniczna dostępna jest pod linkiem: https://forms.gle/g5XkuP9ZhkpYH3qt7

  Zgłoszenia prosimy dokonać najpóźniej do 25.05.2022.

  ! Dla członków PKTK są zapewnione RABATY !

  • dla prelegentów
  • dla uczestników

  – zainteresowanych prosimy o kontakt

  Oczywiście postaramy się przedstawić relację na naszej stronie.

  Pręty Kompozytowe

  Zapytanie, które przyszło do Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych:

  Firma zewnętrzna poszukuje:

  Odpowiedniki prętów kompozytowych dla prętów stalowych żebrowanych dla poniższych ilości:
  1. Stal prosta fi 6 12 m – ok 100 ton
  2. Stal prosta fi 8 12 m – ok 150 ton
  3. Stal prosta fi 10 12 m – ok 500 ton
  4. Stal prosta fi 12 12 m – ok 250 ton
  5. Stal prosta fi 14 12 m – ok 100 ton
  6. Stal prosta fi 16 12 m – ok 100 ton
  7. Siatka zbrojeniowa Q188 (fi 6, 10 x 10) – 30 ton
  8. Siatka zbrojeniowa Q335 (fi 8, 15 x 15) – 25 ton
  9. Siatka zbrojeniowa Q295 (fi 6, 15 x 15) – 20 ton

  Czy posiadacie Państwo własne zaplecze projektowe w celu przeliczenia rozwiązań wydanych na prętach stalowych na rozwiązania na prętach kompozytowych?

  Zainteresowane firmy z Klastra bardzo prosimy o szybki kontakt na adres mailowy kontakt@kompozyty.net

  Zaproszenie do składania projektów na konkurs

  Tekst przetłumaczony poniżej:

  „Szanowni Państwo,

  Serdecznie zapraszamy do zgłoszenia Państwa działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do konkursu Energy Globe Award 2022!

  Zespół Energy Globe wie, że na całym świecie istnieją niesamowite projekty, które ratują nasze środowisko. Czasami małe projekty, opracowane przez kreatywnych i innowacyjnych ludzi i przedsiębiorców, mają ogromny wpływ na nasze życie.
  Wszystkie te zrównoważone projekty są prezentowane przez Energy Globe na poziomie krajowym i globalnym, motywując ludzi do działania na rzecz lepszej przyszłości.

  Dlatego też prosimy i zapraszamy Cię do zaprezentowania Twojego zrównoważonego projektu w konkursie Energy Globe Award. Wszystkie zgłoszone projekty biorą udział w krajowym konkursie Energy Globe Award w kraju, w którym są realizowane, a także w konkursie Energy Globe World Award.
  Obecnie w konkursie biorą udział projekty z ponad 180 krajów, które przedstawiają rozwiązania dla naszej przyszłości. Jesteśmy bardzo dumni z tego, że jest to najważniejsza nagroda w dziedzinie zrównoważonego rozwoju na świecie.

  Zgłaszać można wszystkie projekty, które poprawiają sytuację naszego środowiska, a także kampanie na rzecz świadomości zrównoważonego rozwoju.
  Kategorie to żywioły życia: ziemia, ogień, powietrze, woda i młodzież, która reprezentuje naszą przyszłość.

  Z niecierpliwością czekamy na Wasze zgłoszenia, które pokażą, jak możemy chronić nasze środowisko.
  Żaden projekt nie jest za mały – żaden projekt nie jest za duży.

  Wszystkie szczegóły dotyczące udziału w konkursie są dostępne na stronie: www.energyglobe.info
  Termin nadsyłania zgłoszeń: 30 marca 2022 r.!
  Uczestnictwo jest bezpłatne!

  Twój zrównoważony projekt powinien zostać doceniony – weź udział w konkursie Energy Globe Award!
  Z niecierpliwością czekamy na zgłoszenia projektów!

  Z poważaniem,
  Wolfgang Neumann

  Energy Globe Foundation
  Hessenberg 14
  4814 Neukirchen
  Austria
  Email: office@energyglobe.info

  UWAGA PRZEDSIĘBIORCY! PAIH POMOŻE POLSKIM PRZEDSIĘBIORCOM WSPÓŁPRACUJĄCYM Z UKRAINĄ ORAZ UKRAIŃSKIM FIRMOM

  W związku z agresją Rosji na Ukrainę Polska Agencja Inwestycji i Handlu powołała zespół ds. wsparcia biznesu polsko-ukraińskiego. Nowoutworzona grupa będzie koordynować relokację przedsiębiorstw zlokalizowanych na Ukrainie oraz pomoże w znalezieniu nowych rynków zbytu dla produktów dotąd eksportowanych głównie na wschód.

  Więcej: https://www.paih.gov.pl/20220307/zespol_ds_ukrainy

  Spotkanie – współpraca z francuskim klastrem z branży transportowej I-Trans

  Spotkanie 5-6.05.2022 (przeniesione z początku marca ze względu na ograniczenia pandemiczne)

  Pamiętajcie! WARTO Przedstawić Swoją Działalność

  i-TRANS to klaster założony w 2005 roku, którego celem jest rozwój innowacji w transporcie.
  Zakres jego działalności obejmuje :
  – Przemysł kolejowy
  – Przemysł motoryzacyjny
  – Aeronautyka
  – Elektronika
  – Mobilność

  Klaster i- Trans posiada 120 członków, na które składają się:
  – Start-upy
  – MŚP
  – Średnie firmy
  – Duże firmy
  – Laboratoria
  – Instytuty badawcze
  – Uniwersytety
  – Stowarzyszenia

  Firmy i instytucje które chcą przedstawić swoją działalność (w postaci 15 min. prezentacji on-line) i poszukać partnerów w klastrze I-Trans prosimy o kontakt z koordynatorem klastra: kontakt@gofar.pl

  Projekt REC*N*COMP zapraszamy do składania wniosków

  Czy jesteś MŚP z Włoch, Belgii, Francji lub Polski, zainteresowanym rozszerzeniem swojej działalności eksportowej do USA, Japonii lub Singapuru w zakresie materiałów kompozytowych i pochodzących z recyklingu? Jeśli tak, to ten konkurs jest szansą na wzięcie udziału w działaniach projektu REC*N*COMP w celu zbadania możliwości tych rynków.

  Wybrane MŚP wezmą udział w międzynarodowej misji do jednego z trzech krajów, a koszty misji zostaną pokryte z budżetu REC*N*COMP. Celem każdej misji jest rozwój sieci i relacji pomiędzy firmami i innymi zainteresowanymi stronami w celu stworzenia nowych możliwości biznesowych w dziedzinie zrównoważonych materiałów kompozytowych pochodzących z recyklingu. Misje odbędą się w okresie od drugiej połowy 2022 do 2023 roku.

  Zapraszamy MŚP z wybranych sektorów i krajów do wzięcia udziału w zaproszeniu i przedstawienia swojego Pitch w określonych ramach czasowych.

  Jesteście zainteresowani, potrzebujecie więcej informacji lub wsparcie w przygotowaniu wniosku – piszcie do koordynatora klastra: kontakt@gofar.pl

  Partner do projektu – recykling i ponowne wykorzystanie włókien węglowych

  Poszukiwany europejskiej firmy wykorzystującej przemysłowo włókna węglowe zainteresowanych zmniejszeniem swojego śladu ekologicznego.
  Włókno węglowe, stosowane powszechnie w wielu produktach , stoi w obliczu wyzwań związanych z ochroną środowiska.

  Biorąc pod uwagę łańcuch wartości recyklingu i ponownego wykorzystania włókien węglowych, poszukujemy producenta dronów zainteresowanego wykorzystaniem przetworzonych włókien węglowych do produkcji złożonych części kompozytowych.
  Jeśli jesteś zainteresowany tym tematem i potencjalnie chciałbyś wziąć udział w projekcie jako użytkownik końcowy, prosimy o kontakt pod adresem pelletier@aerospace-valley.com.

  Termin zgłoszenia upływa 18 lutego.

  Jesteście zainteresowani, potrzebujecie więcej informacji lub wsparcie w przygotowaniu wniosku – piszcie do koordynatora klastra: kontakt@gofar.pl

  Opportunity – Open Call DIY4U – Partner do projektu Horyzont

  Szanowni Partnerzy Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych, (email otrzymany od Nicolas Aicardi CAP-DIGITAL)

  Kontaktuję się z Wami, aby zasygnalizować Wam możliwość związaną z europejskim projektem H2020, projektem DIY4U, który może być interesujący dla firm z Waszego klastra.Projekt DIY4U ogłosił właśnie otwarte zaproszenie do składania wniosków w celu znalezienia nowych przypadków użycia dla technologii personalizacji i produkcji na żądanie dla towarów FMCG (żywność i napoje, chemia, kosmetyki, detergenty, itp.), które zostały opracowane w ramach projektu: platformy cyfrowej personalizacji i 2 fablabów produkcyjnych. 

  Zasadniczo, kierujemy się do europejskich MŚP, które chcą oferować projekty personalizacji produktów (w waszym przypadku chemikaliów). 

  W ramach projektu 4 MŚP otrzymają dofinansowanie w wysokości do 75.000 euro każde.

  Otwarcie naboru: od 1 lutego do 30 kwietnia 2022 roku.

  Więcej informacji oraz link tutaj

  Jesteście zainteresowani, potrzebujecie więcej informacji lub wsparcie w przygotowaniu wniosku – piszcie do koordynatora klastra: kontakt@gofar.pl

  Praca szuka człowieka

  Firma dobrze zadomowiona w branży kompozytowej w Polsce, poszukuje chętnych na stanowisko sprzedawcy do pracy zdalnej w miejscu zamieszkania.

  Do obowiązków kandydata będzie należało: analiza rynku oraz pozyskiwanie klientów na usługi i produkty firmy, a to wszystko możliwe do zrealizowania zdalnie, w dowolnym czasie.

  Pracodawca oczekuje:

  • znajomości branży materiałów kompozytowych,
  • znajomości obsługi komputera,
  • pojęcia o marketingu internetowym
  • umiejętności nawiązywania kontaktów, talentu do sprzedaży  
  • dobrej organizacji pracy własnej,
  • kreatywności

  Pracodawca oferuje: 

  • zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia, lub dowolnej innej uzgodnionej umowy
  • wynagrodzenie uzależnionego od rezultatów (podstawa + premia),
  • terminową wypłatę wynagrodzenia,
  • samodzielne stanowisko z realnym wpływem na osiągane wyniki,
  • miłą przyjazną atmosferę pracy

  Bardzo chętnie zatrudni studentów lub osoby niepełnosprawne. 

  Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV w wersji elektronicznej na adres kontakt@kompozyty.net.

  Prosimy o dopisanie klauzuli:

  „Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych – Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póź. zm.).

  KOMPOZYTY.NET – szukają nowych redaktorów – oferta

  Kompozyty.net, już od paru lat są serwisem przedstawiajacym rozwój materiałów kompozytowych w Polsce i na świecie. Chcemy się jeszcze szybciej rozwijać dlatego poszukujemy redaktorów, którzy pomogą nam zostać numerem 1. w tej branży.

  Jeśli masz lekkie pióro, sprawnie poruszasz się w świecie kompozytów, jesteś fanem lub fanką tej dziedziny i śledzisz trendy, to koniecznie musisz się do nas zgłosić!

  Szukamy trzech redaktorów, którzy będą skupiać się na dłuższych formach: analizy, wywiady, poradniki, tutoriale, felietony. Osoby, które do nas dołączą, będą się skupiać głównie na wspomnianych dłuższych formach (500< słów).

  Co będziesz robić?

  • Tworzyć teksty (przede wszystkim felietony, poradniki, ogólnie rzecz biorąc różnorodne dłuższe formy) na Kompozyty.net
  • Optymalizować teksty pod kątem SEO (bez obaw, wszystkiego Cię nauczymy)
  • Ściśle współpracować z Redaktorem Naczelnym i Redaktorem Prowadzącym
  • Reprezentować Kompozyty.net na wszystkich wydarzeniach/wyjazdach branżowych
  • Testować elementy kompozytowe

  Czego od Ciebie wymagamy?

  • Lekkie pióro (warunek absolutnie niezbędny), minimum dwa teksty tygodniowo będą wymagane
  • Doświadczenie lub znajomość w branży będzie mile widziana
  • Znajomości języka angielskiego (będziesz bazować na foniesieniach głównie zza granicy)
  • Dobrej organizacji pracy, skrupulatności i obowiązkowości
  • Poczucia humoru – wszyscy o tym piszą, my też. Jesteśmy śmieszkami i pracujemy w bardzo swobodnej atmosferze

  Wynagrodzenie

  Wynagrodzenie za teksty będzie dodatkowym Twoim zarobkiem, które wzmocni Twój budżet.

  Co od nas?

  • praca w młodym zespole i w bardzo potencjalnej branży a dodatkowo:
  • płacimy za teksty !!!
  • dostajesz dostęp do technologii naszych partnerów (sprzęty do testów etc.)
  • extra płatne udziały w akcjach sponsorowanych i partnerskich
  • systematyczne powiększanie wiedzy, literatura, wejściówki na imprezy, konferencje
  • luźna atmosfera w zespole ludzi, w których żyłach płynie technologiczno-elektryczna krew

  Jesteś kandydatem idealnym?

  Jeśli tak, to napisz do nas! Informując nas o swoim imieniu i nazwisku, podając e-mail oraz opisując zainteresowania. Bardzo prosimy, żebyś opisał swoje doświadczenia, żebyśmy zobaczyli czy masz lekkie pióro. Na koniec chcielibyśmy, żebyś napisał tekst o długości min. 250 słów. Tematyka dowolna, a jeżeli chodzi o formułę, to może być np. news + Twoja opinia.

  Piszcie do nas na adres: kontakt@kompozyty.net

  Przygotowanie próbek materiału kompozytowego

  Powstaje w kontekście projektu

  POIR.02.03.05-12-0108/19 – Modernizacja konstrukcji fotela do pracy lub relaksu o nazwie PUM przy wykorzystaniu nowoczesnych materiałów kompozytowych

  Zamówienia uzupełniające

  nie dotyczy

  Warunki zmiany umowy

  Szczegółowe informację w załączniku-zapytanie ofertowe nr 08/2021.

  Załączniki

  DODANE DO OGŁOSZENIA W OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI Z DN. 2021-10-13

  1. 1. Zapytanie ofertowe Pobierz
  2. 2. Wzór porozumienia zachowania poufności Pobierz
  3. 3. Załącznik nr 1 Pobierz
  4. 4. Załącznik nr 2 Pobierz
  5. 5. Załącznik nr 3 Pobierz
  6. 6. Załącznik nr 4 Pobierz
  7. 7. Klauzula informacyjna Pobierz

  Opis

  Niniejsze zapytanie związane jest z realizowanym projektem pn. „Modernizacja konstrukcji fotela do pracy lub relaksu o nazwie PUM przy wykorzystaniu nowoczesnych materiałów kompozytowych”, o nr POIR.02.03.05-12-0108/19, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie próbek kompozytowych elementów fotela przygotowanie próbek materiału kompozytowego spełniającego wymagania wytrzymałościowe otrzymane podczas analizy wytrzymałościowej (wcześniejsze etapy projektu). Projektowany fotel będzie się składał z trzech grup materiałowych (izotropowe, ortotropowe i anizotropowe) i należy wziąć również pod uwagę konieczność wykonania elementów hybrydowych. Usługa powinna polegać na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu wykonania próbek kompozytowych elementów składowych struktury fotela. W ramach zadania konieczne będzie wykonanie komponentów fotela jako elementów kompozytowych według wytycznych dotyczących rodzaju materiału wzmocnienia, rodzaju żywicy oraz ukierunkowania wzmocnienia zdefiniowanych w Analizie wytrzymałościowej modelu 3D Fotela oraz podczas doboru materiałów przeznaczonych do wykonania fotela (dokumenty dostępne po podpisaniu umowy). Będzie się to wiązało z przygotowaniem niezbędnych materiałów i systemów pomocniczych pozwalających na wytworzenie wybranych elementów kompozytowych fotela w postaci próbek.

  Rezultatem tych badań będzie:
  • Wykonanie wybranych kompozytowych elementów fotela (szt. 7) o wymiarach maksymalnych 600 mm x 1000 mm z uwzględnieniem wzmocnień węglowych, szklanych, bazaltowych i naturalnych. Kształt próbek/elementów jest zdefiniowany, a geometria zostanie przesłana potencjalnemu Oferentowi, po podpisaniu Porozumienia o zachowaniu poufności. Założona jest wymagana wytrzymałość skorupy kompozytu na podstawie wyników analizy wytrzymałościowej, dlatego wykonane elementach powinny się charakteryzować wytrzymałością taką samą bądź lepszą (maksymalnie o 10%) od wytrzymałości otrzymanej z analizy wytrzymałościowej. (Po podpisaniu umowy NDA wszelkie konieczne informacje z analizy wytrzymałościowej zostaną udostępnione, a model fotela jako plik *.STL, lub *.STP)
  • Pełny raport z wykonania próbek kompozytowych elementów fotela wraz z dokładnym opisem procesu ich wytworzenia (preferowana technologia wytwarzania to prasowanie na gorąco – compression moulding).

  Analiza i studia będą miały na celu wypracowanie danych do dalszej realizacji procesu projektowego oraz weryfikację zebranych informacji, dzięki któremu wdrożony i wprowadzony na rynek zostanie nowy produkt dla branży meblarskiej- innowacyjny fotel do pracy i relaksu dla grupy użytkowników, która będzie spędzać w fotelu więcej niż 8 godzin.

  Opis szczegółowy zamówienia:

  1. Harmonogram zapytania ofertowego:
   1 ETAP: Każdy Oferent zainteresowany złożeniem oferty, jest proszony o wypełnienie załącznika Wzór Porozumienia o zachowaniu poufności i odesłanie na adres info@gofar.pl. Maksymalnie do 18.10.2021 r.
   2 ETAP: Po otrzymaniu podpisanego Porozumienia o zachowaniu poufności, zostanie odesłana do Oferenta, pełna specyfikacja techniczna.
   3 ETAP: Termin na złożenie oferty maksymalnie do wskazanego terminu w zapytaniu.
  2. Miejsce realizacji: Realizacja usługi może odbywać się w miejscu siedziby Wykonawcy.
  3. Termin realizacji: Wymaga się, aby usługa została zrealizowana nie później niż do dnia:
   31.01.2022 r.
   Planuje się, że podpisanie umowy nastąpi w listopadzie 2021 r.

  Kody CPV

  71312000-8 Usługi doradcze w zakresie inżynierii konstrukcyjnej

  Warunki, jakie musi spełniać oferent

  Typ

  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

  Opis

  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: – Posiadają uprawnienie oraz potencjał techniczny w zakresie działalności do wykonywania usług o takim samym zakresie jak w zapytaniu ofertowym- Załącznik nr 4. – Zapewnią do realizacji profesjonalny zespół, w którego skład wchodzi co najmniej jeden specjalista ds. wytwarzania i materiałów kompozytowych i materiałów izotropowych, który posiada doświadczenie w wytwarzaniu kompozytów warstwowych jak i elementów izotropowych, oraz posiada w swoim portfolio minimum 5 projektów dotyczących wytwarzania elementów kompozytowych. Szczegółowe informcję w załączniku-zapytanie ofertowe nr 08/2021

  Więcej informacji tutaj

  Zaproszenia na Targi Poznańskie

  Szanowni Państwo,

  Niesamowita okazja dla Partnerów Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych.

  Otrzymaliśmy od Targów Poznańskich ograniczoną pulę zaproszeń na :
  ITM Industry Europe

  SUBCONTRACTING

  MODERNLOG

  3D SOLUTIONS,

  FOCAST.

  Które zaczynają się dzisiaj i trwają do końca tygodnia.

  „Kto pierwszy ten lepszy” – liczba zaproszeń ograniczona!!

  Proszę o maila na kontakt@gofar.pl z informacją, ile kodów Państwo potrzebują i je dostarczymy.

  Stypendia dla WAS!

  Wolne Państwo Bawaria zaprasza za pośrednictwem BAYHOST do składania wniosków w ramach rocznego programu stypendialnego dla studentów z Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej na rok akademicki 2022/23. O stypendium mogą się ubiegać absolwenci z Bułgarii, Chorwacji, Czech, Węgier, Polski, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji i Ukrainy.

  Stypendia przeznaczone są na finansowanie studiów podyplomowych (tj. studiów magisterskich) i doktoranckich na bawarskich uczelniach wyższych. Stypendia roczne mogą być przedłużane dwukrotnie na okres do 3 lat; wysokość stypendium wynosi 861,- € miesięcznie. Możliwe jest również sfinansowanie jednorocznych pobytów naukowych w Bawarii w ramach studiów doktoranckich w kraju ojczystym.

  Dalsze informacje można znaleźć na stronie internetowej BAYHOST.

  Termin składania wniosków dla osób składających wnioski po raz pierwszy upływa 1 grudnia 2021 r. (decyduje data wpływu!).

  Ulotka dla zainteresowanych!

  Zainteresowanych proszę o kontakt na kontakt

  Dobór materiałów przeznaczonych do wykonania fotela.

  Termin składania ofert

  2021-08-20

  Data opublikowania ogłoszenia

  2021-08-13

  Data ostatniej zmiany

  2021-08-13

  Planowany termin podpisania umowy

  2021-08

  Opis

  Przedmiotem zamówienia jest dobór materiałów przeznaczonych do wykonania fotela. Projektowany fotel będzie się składał z trzech grup materiałowych (izotropowe, ortotropowe i anizotropowe) wraz z analizą ich łączenia i współpracy. Usługa powinna polegać na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu doboru materiałów składowych struktury fotela. W ramach zadania konieczny będzie dobór komponentów do wykonania zdefiniowanych w Analizie wytrzymałościowej modelu 3D Fotela (dokument dostępny po podpisaniu umowy) elementów kompozytowych oraz współpracujących z nimi elementów mechanicznych (metalowych) fotela. Będzie się to wiązało z przygotowaniem wstępnych 20 kombinacji materiałowych próbek kompozytów polimerowych oraz 3 rodzajów próbek metalowych. Dodatkowo konieczna będzie podstawowa analiza wytrzymałościowa wykonanych próbek w celu sprawdzenia ich podstawowych właściwości i charakterystyk materiałowych. Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 07A/2021.

  Kody CPV

  71312000-8 Usługi doradcze w zakresie inżynierii konstrukcyjnej

  Miejsca realizacji

  cała Polska

  Warunki, jakie musi spełniać oferent

  Typ

  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

  Opis

  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: -posiadają uprawnienie oraz potencjał techniczny w zakresie działalności do wykonywania usług o takim samym zakresie jak w zapytaniu ofertowym- Załącznik nr 4. -zapewnią do realizacji profesjonalny zespół, w którego skład wchodzi co najmniej jeden specjalista ds. wytwarzania i badania materiałów kompozytowych i materiałów izotropowych, który posiada doświadczenie w doborze i badaniu materiałów do wytwarzania wysokowytrzymałych kompozytów warstwowych jak i elementów izotropowych, oraz posiada w swoim portfolio minimum 5 projektów dotyczących wytwarzania i badania elementów kompozytowych- Załącznik 4. Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 07A/2021

  Typ

  Wiedza i doświadczenie

  Opis

  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają: -Posiadają doświadczenie oraz zasoby osobowe, tj.: posiadają doświadczenie w zakresie wytwarzania komponentów z kompozytów polimerowych oraz multimateriałowych oraz badań wytrzymałościowych struktur anizotropowych, izotropowych i ortotropowych, posiadają dostęp do aparatury pozwalający na wytwarzanie i badanie przeprowadzenie analiz wytrzymałościowych materiałów kompozytowych i izotropowych i ocenę właściwości materiałów pozwalających na określenie charakterystyk materiałowych wytworzonych próbek i w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, dostarczyli należycie podobne usługi, jak wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym o łącznej wartości min 40.000,00 PLN netto. Charakter usług może być zbieżny pod kątem trafności grupy docelowej, branży, itd. Zamawiający nie wymaga, aby ww. wymaganie wykonano w ramach jednego zamówienia – Załącznik nr 4. -Zapewnią do realizacji profesjonalny zespół, w którego skład wchodzi co najmniej jeden specjalista ds. wytwarzania i badania materiałów kompozytowych i materiałów izotropowych, który posiada doświadczenie w doborze i badaniu materiałów do wytwarzania wysokowytrzymałych kompozytów warstwowych jak i elementów izotropowych, oraz posiada w swoim portfolio minimum 5 projektów dotyczących wytwarzania i badania elementów kompozytowych. Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 07A/2021

  Typ

  Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis

  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: -zapewnią do realizacji profesjonalny zespół, w którego skład wchodzi co najmniej jeden specjalista ds. wytwarzania i badania materiałów kompozytowych i materiałów izotropowych, który posiada doświadczenie w doborze i badaniu materiałów do wytwarzania wysokowytrzymałych kompozytów warstwowych jak i elementów izotropowych, oraz posiada w swoim portfolio minimum 5 projektów dotyczących wytwarzania i badania elementów kompozytowych- Załącznik 4. Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 07A/2021

  Typ

  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis

  O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości, nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – Załącznik nr 3. Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 07A/2021.

  Typ

  Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

  Opis

  Przy składaniu ofert należy uwzględnić konieczność zapoznania się z następującymi dokumentami: 1. Załącznik -zapytanie ofertowe nr 07A/2021 2. Klauzula informacyjna oraz złożyć wypełnione i podpisane następujące załączniki: 1. Załącznik nr 1 2. Załącznik nr 2 3. Załącznik nr 3 4. Załącznik nr 4

  Typ

  Dodatkowe warunki udziału

  Opis

  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym do realizacji zamówienia i na czas jego trwania – Załącznik nr 2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 07A/2021.

  link do oferty

  Dobór materiałów przeznaczonych do wykonania fotela.

  Zapytanie ofertowe zostało anulowane.

  Termin składania ofert: 2021-08-06

  Data opublikowania ogłoszenia: 2021-07-30

  Data ostatniej zmiany: 2021-07-30

  Planowany termin podpisania umowy: 2021-08

  Dobór materiałów przeznaczonych do wykonania fotela.

  Czy dopuszczalne oferty wariantowe NIE

  Przedmioty zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest dobór materiałów przeznaczonych do wykonania fotela. Projektowany fotel będzie się składał z trzech grup materiałowych (izotropowe, ortotropowe i anizotropowe) wraz z analizą ich łączenia i współpracy. Usługa powinna polegać na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu doboru materiałów składowych struktury fotela. W ramach zadania konieczny będzie dobór komponentów do wykonania zdefiniowanych w Analizie wytrzymałościowej modelu 3D Fotela (dokument dostępny po podpisaniu umowy) elementów kompozytowych oraz współpracujących z nimi elementów mechanicznych (metalowych) fotela. Będzie się to wiązało z przygotowaniem wstępnych 20 kombinacji materiałowych próbek kompozytów polimerowych oraz 3 rodzajów próbek metalowych. Dodatkowo konieczna będzie podstawowa analiza wytrzymałościowa wykonanych próbek w celu sprawdzenia ich podstawowych właściwości i charakterystyk materiałowych. Szczegółowe informacje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 07/2021.

  Warunki, jakie musi spełniać oferent

  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: -posiadają uprawnienie oraz potencjał techniczny w zakresie działalności do wykonywania usług o takim samym zakresie jak w zapytaniu ofertowym- Załącznik nr 4. -zapewnią do realizacji profesjonalny zespół, w którego skład wchodzi co najmniej jeden specjalista ds. wytwarzania i badania materiałów kompozytowych i materiałów izotropowych, który posiada doświadczenie w doborze i badaniu materiałów do wytwarzania wysokowytrzymałych kompozytów warstwowych jak i elementów izotropowych, oraz posiada w swoim portfolio minimum 5 projektów dotyczących wytwarzania i badania elementów kompozytowych- Załącznik 4. Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 07/2021

  Wiedza i doświadczenie

  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają: -Posiadają doświadczenie oraz zasoby osobowe, tj.: posiadają doświadczenie w zakresie wytwarzania komponentów z kompozytów polimerowych oraz multimateriałowych oraz badań wytrzymałościowych struktur anizotropowych, izotropowych i ortotropowych, posiadają dostęp do aparatury pozwalający na wytwarzanie i badanie przeprowadzenie analiz wytrzymałościowych materiałów kompozytowych i izotropowych i ocenę właściwości materiałów pozwalających na określenie charakterystyk materiałowych wytworzonych próbek i w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, dostarczyli należycie podobne usługi, jak wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym o łącznej wartości min 40.000,00 PLN netto. Charakter usług może być zbieżny pod kątem trafności grupy docelowej, branży, itd. Zamawiający nie wymaga, aby ww. wymaganie wykonano w ramach jednego zamówienia – Załącznik nr 4. -Zapewnią do realizacji profesjonalny zespół, w którego skład wchodzi co najmniej jeden specjalista ds. wytwarzania i badania materiałów kompozytowych i materiałów izotropowych, który posiada doświadczenie w doborze i badaniu materiałów do wytwarzania wysokowytrzymałych kompozytów warstwowych jak i elementów izotropowych, oraz posiada w swoim portfolio minimum 5 projektów dotyczących wytwarzania i badania elementów kompozytowych. Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 07/2021

  Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zapewnią do realizacji profesjonalny zespół projektowy, w którego skład wchodzi co najmniej jeden specjalista ds. wytwarzania i badania materiałów kompozytowych i materiałów izotropowych, który posiada doświadczenie w doborze i badaniu materiałów do wytwarzania wysokowytrzymałych kompozytów warstwowych jak i elementów izotropowych, oraz posiada w swoim portfolio minimum 5 projektów dotyczących wytwarzania i badania elementów kompozytowych. Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 07/2021

  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości, nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – Załącznik nr 3. Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 07/2021.

  Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

  Przy składaniu ofert należy uwzględnić konieczność zapoznania się z następującymi dokumentami: 1. Załącznik -zapytanie ofertowe nr 07/2021 2. Klauzula informacyjna oraz złożyć wypełnione i podpisane następujące załączniki: 1. Załącznik nr 1 2. Załącznik nr 2 3. Załącznik nr 3 4. Załącznik nr 4

  Typ

  Dodatkowe warunki udziału

  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym do realizacji zamówienia i na czas jego trwania – Załącznik nr 2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 07/2021.

  LINK DO OGLOSZENIA

  Wykonanie usługi badawczej celem opracowania technologii wytwarzania innowacyjnego, naturalnego, biodegradowalnego materiału kompozytowego, przeznaczonego do ocieplania i wygłuszania ścian i powierzchni w budownictwie wielokrotnego użytku

  Termin składania ofert

  2021-07-23

  Data opublikowania ogłoszenia

  2021-07-16

  Data ostatniej zmiany

  2021-07-16

  Powstaje w kontekście naboru

  RPMP.01.02.03-IP.01-12-009/21 – Bony na innowacje

  Warunki zmiany umowy

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy podpisanej z Wykonawcą (m.in. w zakresie terminu dostawy, terminu płatności) za obopólnym porozumieniem stron w przypadku zaistnienia okoliczności, w wyniku których zmiana będzie konieczna w celu prawidłowej realizacji zamówienia. a) Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić m.in. w następujących przypadkach: – w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy; Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas zdarzenia nieprzewidywalnego. – w przypadku wystąpienie stanu nadzwyczajnego (np. stan wyjątkowy, stan wojenny, stan klęski żywiołowej itp.) Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie w trakcie trwania umowy stanu nadzwyczajnego, uniemożliwiającego dotrzymanie terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego. – w przypadku innych przeszkód uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca; Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na wystąpienie obiektywnych przeszkód uniemożliwiających wykonanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca. W przypadku wystąpienia tego typu sytuacji, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji przeszkody, za którą nie odpowiada Wykonawca. – w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy; Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na konieczność wykonania zamówień dodatkowych, których zakup jest niezbędny dla wykonania przedmiotu Umowy. – W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie wymagających akceptacji Instytucji Pośredniczącej; Zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji konieczności wprowadzenia zmian do projektu objętego dofinansowaniem. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zmianę projektu do czasu akceptacji zmian przez Instytucję Pośredniczącą. – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności opóźnienia w przekazywaniu niezbędnych informacji i dokumentów, odbiorze, opóźnienia w podejmowaniu decyzji przez Zamawiającego ważnych z punktu widzenia realizacji zamówienia itp. Zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji niezależnej od Wykonawcy, będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas opóźnienia spowodowanego przez Zamawiającego. 4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie wniosku przez Stronę inicjująca zmianę zawierającego między innymi: a. opisu propozycji zmiany b. uzasadnienia zmiany c. opisu wpływu zmiany na termin wykonania Umowy. 5. Wynagrodzenie Wykonawcy może być zmienione, gdy: a. Nastąpi zmiana stawki podatku VAT, b. W wyniku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian przez Instytucję Pośredniczącą. 6. W umowie mogą być też dokonywane inne zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszające realizację, obniżające koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Przedmiotu Umowy bądź zwiększające użyteczność Przedmiotu Umowy, na uzasadniony wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, po uprzednim ich zaakceptowaniu przez obie strony Umowy.

  Załączniki

  DODANE DO OGŁOSZENIA W OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI Z DN. 2021-07-16

  1. Zapytanie ofertowe Pobierz
  2. Wzór oferty Pobierz
  3. Oświadczenie Pobierz


  Wykonanie usługi badawczej

  Wykonanie usługi badawczej celem opracowania technologii wytwarzania innowacyjnego, naturalnego, biodegradowalnego materiału kompozytowego, przeznaczonego do ocieplania i wygłuszania ścian i powierzchni w budownictwie wielokrotnego użytku. Usługa składać się będzie z następujących etapów: 1. Wybór 5 surowców na matrycę materiału (PLA), sprawdzenie gradów PLA wraz z doborem napełniaczy pod kątem zastosowania jako matryca, dla włókien wełnianych w ramach, których przeprowadzone zostaną: • Badania mechaniczne wtrysków z badanych PLA bez napełniaczy • Badania DSC w celu określenia temperatury przetwórstwa polimerów bazowych • Badania mechaniczne wtrysków z badanych zmodyfikowanych PLA • Badania DSC w celu określenia temperatury przetwórstwa zmodyfikowanego polimeru • Opisanie właściwości adhezyjnych i mechanicznych i włókna wełny pod kątem zastosowania jako napełniacz • Oznaczenie widm FTIR w celu określenia obecności grup funkcyjnych • Analiza adhezji pomiędzy PLA, a włóknami wełny oraz opis energii powierzchniowej i weryfikacji przez pull-out włókien z matrycy 2. Opracowanie biodegradowalnego materiału kompozytowego wraz z opracowaniem biodegradowalnej osnowy współpracującej z wełną naturalną • Wytworzenie foli PLA, do wytwarzania elementów warstwowych • Przygotowanie włókna wełny owczej z modyfikacją chemiczną • Opracowanie połączenia włókien z matrycą polilaktydową (określenie optymalnych warunków procesu) • Opracowanie powtarzalnej metody wytwórczej kompozytu warstwowego, testy wytwarzania wraz z określeniem warunków przetwórczych (temperatury, ciśnienia i czasów poszczególnych etapów procesu wytwórczego) wraz z opracowaniem procesu przeformowywania w procesie termoformowania. 3. Przeprowadzenie certyfikacji minimum 2 produktów lub wyrobów zgodnie z przeznaczeniem ich wykorzystania, która powinna zawierać również oznaczenie właściwości mechanicznych opracowanych biokompozytów, z przeprowadzeniem następujących badań: • Wytrzymałość na zginanie i ścinanie • Wytrzymałość na obciążenia dynamiczne w programie temperaturowym DMA • Stabilność termiczna TG • Kompostowanie i podatność na kompostowanie • Ocena jakości powierzchni z wykorzystaniem mikroskopii SEM i optycznej • Chropowatość powierzchni z wykorzystaniem profilometru • Analiza udarności oraz wytrzymałość na uderzenia • Analiza przewodnictwa cieplnego i porównanie w 2-ch metodach badawczych • Badania palnościowe 4. Sporządzenie raportu z przeprowadzonych prac B+R

  Kody CPV

  73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

  Miejsca realizacji

  cała Polska

  Ogloszenie dostepne pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/59730

  Kontenery biurowe

  Ze względu na duże zainteresowanie proponujemy Państwu zapoznanie się z ofertą kontenerów biurowych wykonywanych na zlecenie.

  Poniżej mogą Państwo zapoznać się z przykładowymi rozwiązaniami kontenerów już wykonanych i dostarczonych klientom.

  Specyfikacja techniczna: 
  – Konstrukcja spawana z profili zamkniętych 
  – Podłoga ocieplona: styropian, płyta osb, wykładzina 
  – Ściany, dach: Płyta warstwowa, styropianowa 10 cm 

  Kontener zawiera :

  • Drzwi Stalowe 
  • Elewacja obita blachą na rąbek stojący 
  • Kolorystyka z palety ral 
  • Podstawowa instalacja elektryczna (2 punkty świetlne, 2 gniazdka) 
  • 2 Okna 110 x 120 antracyt 
  • Rolety antywłamaniowe 

  Zainteresowanych prosimy o kontakt na: kontakt@kompozyty.net

  Poszukiwany chętny do dystrybucji pianek polimetakrylimidowych – PMI

  Poszukujemy dystrybutorów chętnych wprowadzić do swojej i odbiorców zainteresowanych zakupem pianek polimetakrylimidowych – PMI.

  Informacje znajda Państwo poniżej:

  Zainteresowanych proszę o kontakt: kontakt@kompozyty.net

  Analiza wytrzymałościowa modelu 3D Fotela.

  Termin składania ofert

  2021-06-30

  Data opublikowania ogłoszenia

  2021-06-22

  Opis

  Przedmiotem zamówienia jest ostateczna analiza wytrzymałościowa modelu 3D fotela wraz ze zdefiniowaniem i modyfikacją obciążeń i punktów krytycznych projektowanego rozwiązania z uwzględnieniem różnych komponentów hybrydowych tzn. że realizacja przedmiotu zamówienia ma polegać na kompleksowej usłudze projektowo-doradczej prowadzącej do stworzenia analizy liniowej i nieliniowej kompozytów wielowarstwowych w połączeniu z klasycznymi materiałami metalowymi z wykorzystaniem różnych modeli materiałowych (uwzględniających izotropowe, ortotropowe oraz anizotropowe zachowanie materiału) wraz z możliwością zobrazowania dużych przemieszczeń z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych. Usługa powinna polegać na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu analizy strukturalnej zmodyfikowanych koncepcji foteli o strukturze multimateriałowej (połączenie elementów metalowych nośnych ze strukturami kompozytowymi) wraz z opracowaniem mechanizmu przemieszczania się elementów fotela względem siebie wraz z weryfikacją co najmniej czterech wybranych stanów obciążenia oraz zdefiniowaniem i analizą mechanizmu pozwalającego na wykonanie zaplanowanych przemieszczeń poszczególnych elementów konstrukcji w rozbiciu na modele globalne oraz lokalne (Submodeling). Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 06/2021.

  Harmonogram

  • Etap 1Początek realizacji – 2021-07-01
  • Koniec realizacji 2021-07-26
  • Czy występuje płatność częściowa NIE
  • OpisSzczegółowe informacje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 06/2021.

  Warunki, jakie musi spełniać oferent

  Typ

  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

  Opis

  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: -posiadają uprawnienie oraz potencjał techniczny w zakresie działalności do wykonywania usług o takim samym zakresie jak w zapytaniu ofertowym- Załącznik nr 4. -Zapewnią do realizacji profesjonalny zespół projektowy, w którego skład wchodzi co najmniej jeden profesjonalny projektant, który posiada doświadczenie w analizie wytrzymałościowej kompozytów warstwowych w Metodzie Elementów Skończonych, posiada wykształcenie wyższe kierunkowe oraz posiada w swoim portfolio minimum 3 projekty elementów kompozytowych- Załącznik 4. Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 06/2021

  Typ

  Wiedza i doświadczenie

  Opis

  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają: -Posiadają doświadczenie oraz zasoby osobowe, tj.: posiadają doświadczenie w zakresie analizy nieliniowej z kompozytów polimerowych i analizy kinematycznej systemów układów multimateriałowych, w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, dostarczyli należycie podobne usługi, jak wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym o łącznej wartości min 35.000,00 PLN netto. Charakter usług może być zbieżny pod kątem trafności grupy docelowej, branży, itd. Zamawiający nie wymaga, aby ww. wymaganie wykonano w ramach jednego zamówienia – Załącznik nr 4. -Zapewnią do realizacji profesjonalny zespół projektowy, w którego skład wchodzi co najmniej jeden profesjonalny projektant, który posiada doświadczenie w analizie wytrzymałościowej kompozytów warstwowych w Metodzie Elementów Skończonych, posiada wykształcenie wyższe kierunkowe oraz posiada w swoim portfolio minimum 3 projekty elementów kompozytowych- Załącznik 4. Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 06/2021

  Typ

  Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis

  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zapewnią do realizacji profesjonalny zespół projektowy, w którego skład wchodzi co najmniej jeden profesjonalny projektant, który posiada doświadczenie w analizie wytrzymałościowej kompozytów warstwowych w Metodzie Elementów Skończonych, posiada wykształcenie wyższe kierunkowe oraz posiada w swoim portfolio minimum 3 projekty elementów kompozytowych- Załącznik 4. Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 06/2021

  Typ

  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis

  O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości, nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – Załącznik nr 3. Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 06/2021.

  link do ofert: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/55157

  DORADZTWO W ZAKRESIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

  Polski Klaster Technologii Kompozytowych wraz z firmą Cebrio Grzegorz Pelczar oferuje usługi doradztwa w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Oferta skierowana jest do członków Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych (po stawkach preferencyjnych) oraz do podmiotów zewnętrznych.

  Od roku 2016 r. w firmie Cebrio Grzegorz Pelczar powstał nowy Dział Ochrony Środowiska stanowiący wsparcie, zarówno dla firmy oraz klientów zewnętrznych, w trakcie postępowania administracyjnego. Również od 2016 w firmie funkcjonuje dział Badań i Rozwoju, który ma już na swoim koncie sukcesy w zakresie opracowywania rozwiązań związanych GOZ w firmach produkcyjnych z branży metalowej, oraz opracowywaniem nowych technologii nawozowych. Dzięki wykwalifikowanej oraz doświadczonej kadrze,  firma Cebrio od kilku lat prowadzi własne badania w zakresie recyklingu i gospodarki obiegu zamkniętego, od koncepcji, poprzez realizację badań i analiz (fizykochemicznych, środowiskowych, prawnych, finansowych), po wdrożenie wyników B+R.

  Analiza zgodności z przepisami Ochrony Środowiska

  Spektrum wymogów dotyczących ochrony środowiska (np. zakres koniecznych pozwoleń czy zgłoszeń), które stawiane są przed planowanymi oraz istniejącymi inwestycjami, stale się zmienia a przepisy ochrony środowiska nabierają coraz większego znaczenia inwestycyjnego.
  Bez wcześniejszej znajomości wymagań, siłą rzeczy Inwestor nie jest w stanie przygotować się do ich spełnienia.

  Warto mieć też na uwadze, że pozyskanie odpowiednich zezwoleń z zakresu ochrony środowiska często jest czasochłonne, co ma wpływ na przebieg całego procesu inwestycyjnego.

  Odpowiednie określenie zakresu przyszłych obowiązków, którym będzie musiał sprostać Inwestor, jest jednym z podstawowych elementów właściwego planowania i realizacji inwestycji.

  Dlatego oferujemy Państwu usługę polegającą na analizie wymagań i obowiązków z zakresu przepisów ochrony środowiska dla planowanej inwestycji (np. zakres wymaganych pozwoleń czy zgłoszeń). W ślad za powyższym oferujemy również wykonanie odpowiednich dokumentacji środowiskowych.

  Ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi

  Stan zanieczyszczenia gruntów oraz wód gruntowych, występujących w obrębie posiadanej lub planowanej do zakupu nieruchomości, stanowi jedną z przesłanek, które mogą mieć wpływ na przebieg procesu inwestycyjnego.

  Zanieczyszczenie terenu może mieć istotny wpływ na jego wartość oraz może utrudnić lub wręcz uniemożliwić realizację planowanej inwestycji. Przywrócenie gruntów oraz wód podziemnych do stanu zgodnego z przepisami (tzw. remediacja) może wymagać znacznych nakładów finansowych oraz czasowych. Dlatego warto zdawać sobie z tego sprawę przed zakupem nieruchomości lub realizacją inwestycji.

  W zakresie oceny poziomu zanieczyszczenia ośrodka gruntowo-wodnego oferujemy zarówno realizację prac studialnych jak również przeprowadzenie badań terenowych.

  Wykonamy dla Państwa m.in.:

  • ocenę ryzyka zanieczyszczenia powierzchni ziemi,
  • badania stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi oraz wód gruntowych,
  • raport początkowy,
  • projekt planu remediacji.

  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

  Konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw. decyzja środowiskowa) dotyczy grupy inwestycji, które określane są jako tzw. przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko.

  Co istotne, decyzja środowiskowa stanowi załącznik do wniosku o wydanie szeregu innych decyzji administracyjnych, które są konieczne do realizacji inwestycji – np. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji czy zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

  Brak wymaganej decyzji środowiskowej w praktyce może oznaczać brak możliwości uzyskania innych decyzji inwestycyjnych.

  Oferujemy Państwu przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (np: Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko), a także wsparcie w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego.

  Pozwolenia i zgłoszenia

  W pewnych sytuacjach przedsiębiorca powinien liczyć się z koniecznością uzyskania tzw. pozwoleń sektorowych.

  W zależności od rodzaju i charakteru działalności, wymagane mogą być m.in.: pozwolenie na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza, pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie oraz/lub przetwarzanie odpadów, pozwolenie wodnoprawne.

  Dla pewnej grupy inwestycji (tzw. Instalacje IPPC) wymagane jest uzyskanie tzw. pozwolenia zintegrowanego (PZ). Pozwolenie zintegrowane zastępuje poszczególne pozwolenia sektorowe, tzn. reguluje kompleksowo kwestię oddziaływania instalacji na środowisko.

  Natomiast w przypadku, kiedy nie jest wymagane pozwolenie, może zaistnieć konieczność zgłoszenia instalacji (np. zgłoszenie z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza).

  Istotne jest, aby przed realizacją inwestycji sprawdzić, czy i które pozwolenia będą wymagane i odpowiednio uwzględnić te kwestie w harmonogramie realizacji inwestycji.

  Pozwolenia powinny być uzyskane przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji. Warto pamiętać, że przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz samo postępowanie administracyjne zabierają sporo czasu.

  Nasza oferta obejmuje m.in.:

  • ustalenie, czy i które pozwolenia lub zgłoszenia są wymagane,
  • opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia lub dokonania zgłoszenia,
  • reprezentowanie Inwestora w postępowaniu do momentu uzyskania decyzji.

  Ewidencja, sprawozdawczość opłaty

  Eksploatacja inwestycji z reguły wymaga prowadzenia ewidencji, sprawozdawczości oraz ewentualnego ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska. W szczególności dotyczy to sytuacji, kiedy emitujemy zanieczyszczenia do powietrza, wprowadzamy ścieki do środowiska, eksploatujemy ujęcie wód albo składujemy odpady.

  W praktyce powyższe obowiązki – w mniejszym lub większym stopniu – dotyczą niemal każdego przedsiębiorcy i pojawiają się np. już w związku z użytkowaniem samochodów służbowych czy ogrzewaniem biura za pomocą własnej kotłowni.

  Ponieważ liczba i rodzaj sprawozdań (a także wielkość opłat) zależy m.in. od charakteru i rodzaju działalności, istotne jest ustalenie zakresu korzystania ze środowiska.

  Dlatego oferujemy Państwu identyfikację zakresu wymaganej przepisami ewidencji i sprawozdawczości w odniesieniu do prowadzonej działalności.

  Monitoring oddziaływania na środowisko

  Prowadzenie inwestycji często wiąże się z koniecznością wykonywania pomiarów wielkości emisji zanieczyszczeń do środowiska (np. emisji do powietrza, wprowadzania ścieków do ziemi lub wód) lub koniecznością realizacji pomiarów monitoringowych.

  Konieczność realizacji pomiarów monitoringowych (np. stanu jakości wód podziemnych, poziomu zanieczyszczenia gruntów, poziomu emitowanego hałasu) wynika najczęściej z zapisów konkretnych decyzji administracyjnych (np. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji zatwierdzającej dokumentację hydrogeologiczną lub pozwolenia zintegrowanego).

  Ponieważ pomiary co do zasady powinny być wykonane przez uprawnione jednostki, zgodnie z odpowiednimi metodykami referencyjnymi oraz/lub normami, zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Współpracujemy z doświadczonymi jednostkami badawczymi, posiadającymi odpowiednie uprawnienia.

  POMOC W POZYSKIWANIU FUNDUSZY UNIJNYCH DLA FIRM

  Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej pojawiła się przed nami możliwość dofinansowania projektów w formie bezzwrotnych dotacji. Fundusze unijne dla firm to szansa dla wielu przedsiębiorstw, którym brakuje środków na realizację nowych projektów i wdrażanie innowacyjnych strategii rozwoju firmy. Co jednak najważniejsze, ze wsparcia może skorzystać każdy!

  Z roku na rok coraz więcej podmiotów stara się o pozyskiwanie funduszy unijnych, wniosków wpływa bardzo dużo, a konkurencja jest ogromna. Czy wiesz, że możesz zyskać przewagę i zwiększyć swoją szansę na uzyskanie dofinansowania? Zgłoś się po pomoc w uzyskaniu dotacji unijnych i skorzystaj z pomocy Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych, która we współpracy z zrzeszonymi członkami PKTK (np. Cebrio Grzegorz Pelczar) oferuje doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych.

  Pomożemy Ci przygotować skuteczny wniosek, pozyskać finansowanie, rozliczyć i nadzorować realizację projektu do wypłaty dofinansowania i ostatecznego sukcesu przedsięwzięcia.

  Korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia, przygotujemy dla Ciebie wniosek, który w najwyższym stopniu maksymalizuje szanse na pozyskanie dofinansowania z funduszy unijnych. Zaczynamy od analizy Twoich potrzeb, ponieważ wiemy, że każde przedsiębiorstwo i każde przedsięwzięcie jest inne i wymaga indywidualnego podejścia. Nasza pomoc w uzyskaniu dotacji unijnych obejmuje przygotowanie skutecznego wniosku, pozyskanie finansowania, rozliczenie i nadzorowanie realizacji projektu do wypłaty dofinansowania i ostatecznego sukcesu przedsięwzięcia.

  Na każdym etapie procesu zarządzania projektem wspieramy naszych Klientów, dostarczając im unikatowych, dedykowanych rozwiązań stanowiących podstawę w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych i rozliczenia projektu. Specjalizujemy się w innowacyjnych projektach w zakresie inwestycji, projektów badawczo-rozwojowych oraz projektów łączących sferę nauki i biznesu.

  Jak tworzymy skuteczny wniosek?

  • Pozyskujemy ekspertyzy i opinie (w tym opinie o innowacyjności);
  • Nawiązujemy kontakty z jednostkami badawczymi, naukowymi;
  • Doradzamy w przygotowaniu zgłoszeń oraz wniosków patentowych;
  • Wspieramy w pozyskaniu finansowania kredytowego, leasingowego, pożyczkowego,
  • Udzielamy konsultacji w zakresie postępowania ofertowego.