Oferty

  Zobacz aktualne oferty

  POIR.02.03.05-12-0108/19 – Modernizacja konstrukcji fotela do pracy lub relaksu o nazwie PUM przy wykorzystaniu nowoczesnych materiałów kompozytowych

  Modernizacja konstrukcji fotela do pracy lub relaksu o nazwie PUM przy wykorzystaniu nowoczesnych materiałów kompozytowych

  Termin składania ofert: 2021-04-22

  Opis

  Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowej usługi projektowo-doradczej tj. analizę obciążeń, polegającej na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu koncepcji, badań i studiów wraz z postawieniem kilku hipotez projektowych ergonomicznego fotela do pracy i relaksu. Badania i studia będą miały na celu wypracowanie danych do dalszej realizacji procesu projektowego oraz weryfikację zebranych informacji, dzięki któremu wdrożony i wprowadzony na rynek zostanie nowy produkt dla branży meblarskiej- innowacyjny fotel do pracy i relaksu na bazie elementów kompozytowych dla grupy użytkowników, która będzie spędzać w fotelu więcej niż 8 godzin.

  Kody CPV

  79930000-2 Specjalne usługi projektowe

  Miejsca realizacji

  cała Polska

  Kraj

  Polska

  Harmonogram

  • Etap 1Początek realizacji2021-05-07Koniec realizacji2021-05-28Czy występuje płatność częściowaNIEOpisSzczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 04/2021.

  Warunki, jakie musi spełniać oferent

  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

  Opis

  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: -Posiadają uprawnienie oraz potencjał techniczny w zakresie działalności do wykonywania usług o takim samym zakresie jak w zapytaniu ofertowym- Załącznik nr 4. -Zapewnią do realizacji profesjonalny zespół projektowy, w którego skład wchodzi co najmniej jeden profesjonalny projektant, który posiada doświadczenie w projektowaniu foteli oraz posiada wykształcenie wyższe w zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz oraz inne kierunki projektowe w obszarze wzornictwa) oraz ma doświadczenie w projektowaniu, to znaczy: ma w swoim portfolio minimum 3 projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo. Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 04/2021

  Wiedza i doświadczenie

  Opis

  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają: -Posiadają doświadczenie oraz zasoby osobowe, tj.: posiadają doświadczenie w zakresie projektowania elementów z kompozytów polimerowych, posiadają w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, dostarczyli należycie 3 podobne usługi, jak wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym o łącznej wartości min 13.000,00 PLN netto. Charakter usług może być zbieżny pod kątem trafności grupy docelowej, branży, itd. Zamawiający nie wymaga, aby ww. wymaganie wykonano w ramach jednego zamówienia – Załącznik nr 4 -Zapewnią do realizacji profesjonalny zespół projektowy, w którego skład wchodzi co najmniej jeden profesjonalny projektant, który posiada doświadczenie w projektowaniu foteli oraz posiada wykształcenie wyższe w zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz oraz inne kierunki projektowe w obszarze wzornictwa) oraz ma doświadczenie w projektowaniu, to znaczy: ma w swoim portfolio minimum 3 projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo. Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 04/2021

  Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis

  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zapewnią do realizacji profesjonalny zespół projektowy, w którego skład wchodzi co najmniej jeden profesjonalny projektant, który posiada doświadczenie w projektowaniu foteli oraz posiada wykształcenie wyższe w zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz oraz inne kierunki projektowe w obszarze wzornictwa) oraz ma doświadczenie w projektowaniu, to znaczy: ma w swoim portfolio minimum 3 projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo. Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 04/2021

  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis

  O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości, nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – Załącznik nr 3. Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 04/2021.

  Dodatkowe warunki udziału

  Opis

  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym do realizacji zamówienia i na czas jego trwania – Załącznik nr 2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 04/2021.

  Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe nr 04/2021 – Pobierz

  1. Załącznik nr 1 – Pobierz

  1. Załącznik nr 2 – Pobierz

  1. Załącznik nr 3 – Pobierz

  1. Załącznik nr 4 – Pobierz

  1. Klauzula informacyjna do Zapytania ofertowego nr 04/2021 – Pobierz

  Stworzenie modelu wirtualnych elementów fotela.

  Stworzenie modelu wirtualnych elementów fotela.

  Termin składania ofert: 2021-04-19

  Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowej usługi projektowo-doradczej tj. stworzenia modelu wirtualnych elementów fotela, polegającej na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu koncepcji, badań i studiów wraz z postawieniem kilku hipotez projektowych ergonomicznego fotela do pracy i relaksu. Badania i studia będą miały na celu wypracowanie danych do dalszej realizacji procesu projektowego oraz weryfikację zebranych informacji, dzięki któremu wdrożony i wprowadzony na rynek zostanie nowy produkt dla branży meblarskiej- innowacyjny fotel do pracy i relaksu na bazie elementów kompozytowych dla grupy użytkowników, która będzie spędzać w fotelu więcej niż 8 godzin. Szczegółowe informacje w załączniku- zapytanie ofertowe nr 03/2021

  Kody CPV

  79930000-2 Specjalne usługi projektowe

  Miejsca realizacji

  cała Polska

  Warunki, jakie musi spełniać oferent

  Typ

  Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

  Opis

  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: -Posiadają uprawnienie oraz potencjał techniczny w zakresie działalności do wykonywania usług o takim samym zakresie jak w zapytaniu ofertowym- Załącznik nr 4. -Zapewnią do realizacji profesjonalny zespół projektowy, w którego skład wchodzi co najmniej jeden profesjonalny projektant, który posiada doświadczenie w projektowaniu foteli oraz posiada wykształcenie wyższe w zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz oraz inne kierunki projektowe w obszarze wzornictwa) oraz ma doświadczenie w projektowaniu, to znaczy: ma w swoim portfolio minimum 3 projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo. Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 03/2021

  Typ

  Wiedza i doświadczenie

  Opis

  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają: -Posiadają doświadczenie oraz zasoby osobowe, tj.: posiadają doświadczenie w zakresie projektowania elementów z kompozytów polimerowych, posiadają w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, dostarczyli należycie 3 podobne usługi, jak wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym o łącznej wartości min 8.000,00 PLN netto. Charakter usług może być zbieżny pod kątem trafności grupy docelowej, branży, itd. Zamawiający nie wymaga, aby ww. wymaganie wykonano w ramach jednego zamówienia – Załącznik nr 4 -Zapewnią do realizacji profesjonalny zespół projektowy, w którego skład wchodzi co najmniej jeden profesjonalny projektant, który posiada doświadczenie w projektowaniu foteli oraz posiada wykształcenie wyższe w zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz oraz inne kierunki projektowe w obszarze wzornictwa) oraz ma doświadczenie w projektowaniu, to znaczy: ma w swoim portfolio minimum 3 projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo. Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 03/2021

  Typ

  Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis

  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zapewnią do realizacji profesjonalny zespół projektowy, w którego skład wchodzi co najmniej jeden profesjonalny projektant, który posiada doświadczenie w projektowaniu foteli oraz posiada wykształcenie wyższe w zakresie projektowania (wzornictwo przemysłowe, architektura, architektura wnętrz oraz inne kierunki projektowe w obszarze wzornictwa) oraz ma doświadczenie w projektowaniu, to znaczy: ma w swoim portfolio minimum 3 projekty dóbr wytwarzanych przemysłowo. Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 03/2021

  Typ

  Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis

  O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości, nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – Załącznik nr 3. Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 03/2021.

  Typ

  Dodatkowe warunki udziału

  Opis

  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym do realizacji zamówienia i na czas jego trwania – Załącznik nr 2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 03/2021.

  Typ

  Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

  Opis

  Przy składaniu ofert należy uwzględnić konieczność zapoznania się z następującymi dokumentami: 1. Załącznik -zapytanie ofertowe nr 03/2021 2. Klauzula informacyjna oraz złożyć wypełnione i podpisane następujące załączniki: 1. Załącznik nr 1 2. Załącznik nr 2 3. Załącznik nr 3 4. Załącznik nr 4

  Planowany termin podpisania umowy
  2021-04

  Więcej informacji tutaj

  PROMOCJA NA SZKOLENIE Z KOMPOZYTÓW POLIMEROWYCH!

  Centrum Szkoleń Inżynierskich EMT-Systems specjalnie dla użytkowników portalu kompozyty.net przygotowało RABAT SZKOLENIOWY w wysokości 500 zł, do wykorzystania na praktyczny kurs stacjonarny z zakresu materiałów kompozytowych:

  Termin: 10 – 12 lutego 2021 r.

  Temat: KP1 – Materiały kompozytowe chemo- i termoutwardzalne – wprowadzenie do tematyki chemii polimerów, właściwości kompozytów i metod ich wytwarzania.

  Po ukończeniu szkolenia uczestnik: 

  • Posiada wiedzę w zakresie wybranych zagadnień chemii polimerów
  • Posiada wiedzę z zakresu materiałów polimerowych i napełniaczy stosowanych do wytwarzania kompozytów
  • Posiada wiedzę dotyczącą kompozytów polimerowych jako materiałów o specyficznych właściwościach użytkowych
  • Posiada teoretyczne i praktyczne podstawy wytwarzania struktur kompozytowych za pomocą wybranych metod
  • Zna praktyczne sposoby badania żywic i materiałów kompozytowych

  Opinie o kursie: 

  Średnia ocena kursu to 5/5

  „Nacisk na zajęcia praktyczne. Dobry dobór obu trenerów: wiedza naukowa z praktyczną. Laboratoryjne metody oceny kompozytów (wykorzystanie sprzętu laboratoryjnego).” – Angelika, Wrocław

  „Przekrojowość zajęć pozwoliła na uzyskanie informacji na temat wielu metod produkcji i badań. Możliwość własnoręcznego wykonania materiałów kompozytowych oraz ich przebadania. Prowadzący przekazali dużo informacji ze swojego doświadczenia zawodowego.” – Mateusz, Świdnik

  Szkolenie zostało nagrodzone Medalem Europejskim. 

  Cena: 

  Standardowa: 3950 zł netto

  Po rabacie: 3450 zł netto

  Jak skorzystać z promocji?

  Aby skorzystać z 500 zł zniżki, prosimy o kontakt z EMT-Systems i podanie hasła KOMPOZYTY.NET

  tel. 733 328 504

  e-mail: marta.aniol@emt-systems.pl

  Szkolenie odbędzie się w specjalistycznym laboratorium w siedzibie

  EMT-Systems w Gliwicach. Liczba miejsc ograniczona. 

  Szczegóły na: https://emt-systems.pl/kurs-kompozyty-polimerowe-przetworstwo.html

  Możliwość dołączenia do projektu międzynarodowego OASIS

  Szanowni Państwo, Członkowie Klastra,

  Uprzejmie informuję o możliwości dołączenia do projektu międzynarodowego OASIS – Open Access Single entry point for scale-up of Innovative Smart lightweight composite materials and components. Projekt OASIS skupia 12 linii pilotażowych produktów/komponentów kompozytowych w oparciu o nanotechnologię https://project-oasis.eu/. W ramach projektu odbywa się nabór wniosków https://project-oasis.eu/open-call/ dla firm, głównie małych przedsiębiorców, w celu udzielenia im wsparcia w rozwoju i testowaniu innowacyjnych produktów opartych o technologie, infrastrukturę i usługi oferowane przez operatorów ww linii pilotażowych. Usługi te będą bezpłatne dla firm (realizowane w ramach środków projektowych).

  Firma TMBK Partners (www.tmbk.pl) – partner projektu OASIS i właściciel jednej z linii pilotażowych poszukuje przedsiębiorców zainteresowanych przetestowaniem oferowanych przez nią technologii, służących do poprawy właściwości elektrycznych, mechanicznych i termicznych kompozytów.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt z Prof. Anną Boczkowską anna.boczkowska@tmbk.pl

  Podajemy link do webinarium organizowanego w dniu 15.09.2020, na którym wyjaśnione zostaną zasady uczestnictwa w konkursie https://register.gotowebinar.com/register/4608916757725444112.

  Rozstrzygnięcie złożonych wniosków nastąpi w styczniu 2021.

  Wkładki do obuwia

  Szanowni Państwo,
  firma z branży rehabilitacyjnej poszukuje wykonawcy z wkładek obuwniczych z pianki.
  Rozpatruje dwie metody wytwarzania tych wkładek: wtrysk do formy pianki poliuretanowej oraz formowanie przetłoczone pianki poliuretanowej.
  Jeśli ktoś z Państwa ma doświadczenie w takim temacie, lub jest dostawcą rozwiązań wkładek obuwniczych prosimy o kontakt na adres: kontakt@kompozyty.net

  Przyłbice kompozytowe z New Era Materials sp. z o. o. tylko 12.99 zł/netto

  Przyłbice ochronne z Loxee

  KOMPOZYTY.NET – szukają nowych redaktorów – oferta

  Kompozyty.net, już od paru lat są serwisem przedstawiajacym rozwój materiałów kompozytowych w Polsce i na świecie. Chcemy się jeszcze szybciej rozwijać dlatego poszukujemy redaktorów, którzy pomogą nam zostać numerem 1. w tej branży.

  Jeśli masz lekkie pióro, sprawnie poruszasz się w świecie kompozytów, jesteś fanem lub fanką tej dziedziny i śledzisz trendy, to koniecznie musisz się do nas zgłosić!

  Szukamy trzech redaktorów, którzy będą skupiać się na dłuższych formach: analizy, wywiady, poradniki, tutoriale, felietony. Osoby, które do nas dołączą, będą się skupiać głównie na wspomnianych dłuższych formach (500< słów).

  Co będziesz robić?

  • Tworzyć teksty (przede wszystkim felietony, poradniki, ogólnie rzecz biorąc różnorodne dłuższe formy) na Kompozyty.net
  • Optymalizować teksty pod kątem SEO (bez obaw, wszystkiego Cię nauczymy)
  • Ściśle współpracować z Redaktorem Naczelnym i Redaktorem Prowadzącym
  • Reprezentować Kompozyty.net na wszystkich wydarzeniach/wyjazdach branżowych
  • Testować elementy kompozytowe

  Czego od Ciebie wymagamy?

  • Lekkie pióro (warunek absolutnie niezbędny), minimum dwa teksty tygodniowo będą wymagane
  • Doświadczenie lub znajomość w branży będzie mile widziana
  • Znajomości języka angielskiego (będziesz bazować na foniesieniach głównie zza granicy)
  • Dobrej organizacji pracy, skrupulatności i obowiązkowości
  • Poczucia humoru – wszyscy o tym piszą, my też. Jesteśmy śmieszkami i pracujemy w bardzo swobodnej atmosferze

  Wynagrodzenie

  Wynagrodzenie za teksty będzie dodatkowym Twoim zarobkiem, które wzmocni Twój budżet.

  Co od nas?

  • praca w młodym zespole i w bardzo potencjalnej branży a dodatkowo:
  • płacimy za teksty !!!
  • dostajesz dostęp do technologii naszych partnerów (sprzęty do testów etc.)
  • extra płatne udziały w akcjach sponsorowanych i partnerskich
  • systematyczne powiększanie wiedzy, literatura, wejściówki na imprezy, konferencje
  • luźna atmosfera w zespole ludzi, w których żyłach płynie technologiczno-elektryczna krew

  Jesteś kandydatem idealnym?

  Jeśli tak, to napisz do nas! Informując nas o swoim imieniu i nazwisku, podając e-mail oraz opisując zainteresowania. Bardzo prosimy, żebyś opisał swoje doświadczenia, żebyśmy zobaczyli czy masz lekkie pióro. Na koniec chcielibyśmy, żebyś napisał tekst o długości min. 250 słów. Tematyka dowolna, a jeżeli chodzi o formułę, to może być np. news + Twoja opinia.

  Piszcie do nas na adres: kontakt@kompozyty.net

  Firma do nawijania zbiorników ciśnieniowych

  Poszukiwana jest firma lub osoba, która podejmie się nawinięcia włóknem węglowym stalowego linera o długości około 600 mm oraz średnicy 105 mm. Kąt nawoju włókna wynosi około 54 deg, szczególnie istotna jest kontrola siły naciągu włókna w czasie procesu nawijania. Wskazane jest aby istniała możliwość programowania tego parametru. Grubość kompozytu zależy od możliwości zadania maksymalnej wartości siły naciągu włókna, warstwa kompozytu  nie powinna być większa niż 8 mm. Nawijanie może się odbywać na mokro lub prepregiem.
  Wspomniany projekt jest inicjatywą badawczą realizowaną na potrzeby doktoratu. Planowane jest napisanie publikacji dotyczącej omawianych próbek, więc potencjalnemu wytwórcy oferujemy współautorstwo oraz pieniądze za usługę.

  Planowany czas realizacji październik – listopad 2019. Zainteresowanych prosimy o bezpośredni.

  Kontakt : aleksander.blachut@pwr.edu.pl

  Demo Days w technologiach naprawy łopat elektrowni wiatrowych

  Jeśli chcecie sprawdzić jak działa metoda Structrepair – bardzo szybkiej naprawy łopat elektrowni wiatrowej – w praktyce, zapraszam wszystkich na „Open Days” w firmie Structrepair, w dniach 19, 20 i 21 czerwca w Niemczech w Ruhland. W ramach „Demo Days” będzie można wypróbować urządzenie do naprawy wraz z nowoczesnymi łatkami naprawczymi, wykonać naprawę i porozmawiać z ekspertami. Poniżej informacje w postaci broszury.

  Broszura do ściągnięcia tutaj.

  Koszt uczestnictwa darmowy!