04/2023 Opracowanie koncepcji wejścia na rynek innowacyjnego fotela PUM

Niniejsze zapytanie związane jest z realizowanym projektem pn. „Modernizacja konstrukcji fotela do pracy lub relaksu o nazwie PUM przy wykorzystaniu nowoczesnych materiałów kompozytowych”, o nr POIR.02.03.05-12-0108/19, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie audytu związanego z wdrożeniem zaprojektowanego rozwiązania. W tym opracowanie koncepcji wejścia na rynek, zdefiniowanie wymagań proceduralnych związanych z rozpoczęciem produkcji opracowanego produktu, wymaganych norm i regulacji prawnych.

W poprzednich etapach zostały zaprojektowane kompozytowe elementy fotela. Został dobrany i zweryfikowany materiał przeznaczony do ich wytworzenia, wraz zaproponowaną technologia wytwarzania. Następnie wykonano zdefiniowane komponenty fotela, które zostały poddane badaniom wytrzymałościowym dając gwarancję spełnienia wszystkich wymogów dla docelowego fotela PUM. Przedmiotem tej usługi jest przeprowadzenie audytu wdrożeniowego zaprojektowanego rozwiązania, opracowanie koncepcji na rynek, zdefiniowanie procedur wejścia na rynek oraz regulacji prawnych, które pozwolą wdrożyć produkcję seryjną i sprzedaż opracowanego produktu. Rezultatem usługi będzie raport z przeprowadzonej analizy.

Opis szczegółowy zamówienia: 1. Harmonogram zapytania ofertowego: Termin na złożenie oferty maksymalnie do wskazanego terminu w zapytaniu. 2. Termin realizacji: Wymaga się, aby usługa została zrealizowana nie później niż do dnia: 30.06.2023 r.

Planuje się, że podpisanie umowy nastąpi w kwiecień 2023 r.

Kody CPV

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

79310000-0 Usługi badania rynku

Szczegółowe informację znajdziesz na poniższej stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/154603?sekcja=ogloszenie