Modernizacja konstrukcji fotela do pracy lub relaksu o nazwie PUM przy wykorzystaniu nowoczesnych materiałów kompozytowych

Termin składania ofert

2021-01-28

Data opublikowania ogłoszenia

2021-01-21

Data ostatniej zmiany

2021-01-21

Planowany termin podpisania umowy

2021-01

Powstaje w kontekście projektu

POIR.02.03.05-12-0108/19 – Modernizacja konstrukcji fotela do pracy lub relaksu o nazwie PUM przy wykorzystaniu nowoczesnych materiałów kompozytowych

Warunki zmiany umowy

Dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia. Szczegóły dotyczące wszystkich warunków zmian umowy zawarte są w Załączniku „Zapytanie ofertowe”

DODANE DO OGŁOSZENIA W OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI Z DN. 2021-01-21

  1. Zapytanie ofertowe Pobierz
  2. Klauzula informacyjna Pobierz
  3. Załącznik nr 1 Pobierz
  4. Załacznik nr 2 Pobierz
  5. Załącznik nr 3 Pobierz
  6. Załącznik nr 4 Pobierz

Opis

Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowej usługi doradczej polegającej na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu formułowania strategii, z uwzględnieniem budowania systemu założeń, problemu projektowego mającego na celu opracowanie modelu wirtualnej struktury działań nowego produktu wzorniczego, dzięki, któremu wdrożony zostanie na rynek nowy produkt branży meblarskiej – innowacyjny model fotela, przeznaczonego dla użytkowników korzystających z produktu powyżej 8h dziennie.

Kody CPV

73220000-0 Usługi doradcze w zakresie rozwoju

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej czynności lub działalności – jeżeli jest wymagane – Załącznik nr 4. Szczegóły znajdują się w załączniku „Zapytanie ofertowe”.

O zamówienie mogą się ubiegać usługodawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym do realizacji zamówienia i na czas jego trwania – Załącznik nr 2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Szczegóły znajdują się w załączniku „Zapytanie ofertowe”

wiecej informacji tutaj : https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/28020