OPRACOWANIE I WDROŻENIE TECHNOLOGII WYTWARZANIA INNOWACYJNYCH PŁYT WARSTWOWYCH Z WEŁNY OWCZEJ I PLA

GOFAR Sp. z o.o. informuje o otrzymaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 1. Gospodarka wiedzy, Działania 1.2. Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.3. Bony na innowacje.

Tytuł projektu: „Opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnych płyt warstwowych z wełny owczej i PLA”


Numer projektu: RPMP.01.02.03-12-0274/21


Cel projektu: Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania innowacyjnego, naturalnego, biodegradowalnego materiału kompozytowego, przeznaczonego do ocieplenia i wygłuszania ścian oraz powierzchni w budownictwie wielokrotnego użytku.

Krótki opis projektu: Projekt dotyczy opracowania i wdrożenia płyt warstwowych opartych o naturalną wełnę owczą oraz okładziny wykonane z biodegradowalnego polimeru w postaci PLA (polilaktyd). Innowacja w skali co najmniej krajowej skupia się na połączeniu materiałów zapewniających możliwość wytwarzania sztywnych płyt warstwowych w oparciu o wyłącznie biodegradowalne materiały. Płyta będąca rezultatem projektu z powodzeniem może stanowić zamiennik dla powszechnie stosowanych płyt warstwowych, zapewniając dodatkowe właściwości takie jak:

  • pełna biodegradowalność,
  • paroprzepuszczalność,
  • możliwość regulacji poziomu wilgotności,
  • właściwości oczyszczające powietrze,
  • zastosowanie w konstrukcjach i instalacja tymczasowych, które po okresie użytkowania mogą zostać poddane biodegradacji w kompostowniach.

Projekt zakłada realizację następujących zadań:

Zadanie 1. Wykonanie usługi badawczej służącej do opracowania technologii wytwarzania innowacyjnego materiału kompozytowego.

Zadanie 2. Zakup środka trwałego – prasy półkowej grzanej.
W wyniku realizacji projektu nastąpi wdrożenie wyników prac B+R do własnej działalności
gospodarczej poprzez rozpoczęcie produkcji innowacyjnego produktu.


Okres realizacji projektu: 01/01/2022 – 30/06/2023

Planowane rezultaty projektu:

  • 1 wprowadzona innowacja produktowa – płyty warstwowe z wełny owczej i PLA,
  • 1 wdrożony wynik prac B+R.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 181 900,00 PLN