Analiza wytrzymałościowa modelu 3D Fotela.

Termin składania ofert

2021-06-30

Data opublikowania ogłoszenia

2021-06-22

Opis

Przedmiotem zamówienia jest ostateczna analiza wytrzymałościowa modelu 3D fotela wraz ze zdefiniowaniem i modyfikacją obciążeń i punktów krytycznych projektowanego rozwiązania z uwzględnieniem różnych komponentów hybrydowych tzn. że realizacja przedmiotu zamówienia ma polegać na kompleksowej usłudze projektowo-doradczej prowadzącej do stworzenia analizy liniowej i nieliniowej kompozytów wielowarstwowych w połączeniu z klasycznymi materiałami metalowymi z wykorzystaniem różnych modeli materiałowych (uwzględniających izotropowe, ortotropowe oraz anizotropowe zachowanie materiału) wraz z możliwością zobrazowania dużych przemieszczeń z wykorzystaniem Metody Elementów Skończonych. Usługa powinna polegać na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu analizy strukturalnej zmodyfikowanych koncepcji foteli o strukturze multimateriałowej (połączenie elementów metalowych nośnych ze strukturami kompozytowymi) wraz z opracowaniem mechanizmu przemieszczania się elementów fotela względem siebie wraz z weryfikacją co najmniej czterech wybranych stanów obciążenia oraz zdefiniowaniem i analizą mechanizmu pozwalającego na wykonanie zaplanowanych przemieszczeń poszczególnych elementów konstrukcji w rozbiciu na modele globalne oraz lokalne (Submodeling). Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 06/2021.

Harmonogram

  • Etap 1Początek realizacji – 2021-07-01
  • Koniec realizacji 2021-07-26
  • Czy występuje płatność częściowa NIE
  • OpisSzczegółowe informacje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 06/2021.

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: -posiadają uprawnienie oraz potencjał techniczny w zakresie działalności do wykonywania usług o takim samym zakresie jak w zapytaniu ofertowym- Załącznik nr 4. -Zapewnią do realizacji profesjonalny zespół projektowy, w którego skład wchodzi co najmniej jeden profesjonalny projektant, który posiada doświadczenie w analizie wytrzymałościowej kompozytów warstwowych w Metodzie Elementów Skończonych, posiada wykształcenie wyższe kierunkowe oraz posiada w swoim portfolio minimum 3 projekty elementów kompozytowych- Załącznik 4. Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 06/2021

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają: -Posiadają doświadczenie oraz zasoby osobowe, tj.: posiadają doświadczenie w zakresie analizy nieliniowej z kompozytów polimerowych i analizy kinematycznej systemów układów multimateriałowych, w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, dostarczyli należycie podobne usługi, jak wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym o łącznej wartości min 35.000,00 PLN netto. Charakter usług może być zbieżny pod kątem trafności grupy docelowej, branży, itd. Zamawiający nie wymaga, aby ww. wymaganie wykonano w ramach jednego zamówienia – Załącznik nr 4. -Zapewnią do realizacji profesjonalny zespół projektowy, w którego skład wchodzi co najmniej jeden profesjonalny projektant, który posiada doświadczenie w analizie wytrzymałościowej kompozytów warstwowych w Metodzie Elementów Skończonych, posiada wykształcenie wyższe kierunkowe oraz posiada w swoim portfolio minimum 3 projekty elementów kompozytowych- Załącznik 4. Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 06/2021

Typ

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zapewnią do realizacji profesjonalny zespół projektowy, w którego skład wchodzi co najmniej jeden profesjonalny projektant, który posiada doświadczenie w analizie wytrzymałościowej kompozytów warstwowych w Metodzie Elementów Skończonych, posiada wykształcenie wyższe kierunkowe oraz posiada w swoim portfolio minimum 3 projekty elementów kompozytowych- Załącznik 4. Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 06/2021

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości, nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – Załącznik nr 3. Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 06/2021.

link do ofert: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/55157