Przygotowanie próbek materiału kompozytowego

Powstaje w kontekście projektu

POIR.02.03.05-12-0108/19 – Modernizacja konstrukcji fotela do pracy lub relaksu o nazwie PUM przy wykorzystaniu nowoczesnych materiałów kompozytowych

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Szczegółowe informację w załączniku-zapytanie ofertowe nr 08/2021.

Załączniki

DODANE DO OGŁOSZENIA W OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI Z DN. 2021-10-13

 1. 1. Zapytanie ofertowe Pobierz
 2. 2. Wzór porozumienia zachowania poufności Pobierz
 3. 3. Załącznik nr 1 Pobierz
 4. 4. Załącznik nr 2 Pobierz
 5. 5. Załącznik nr 3 Pobierz
 6. 6. Załącznik nr 4 Pobierz
 7. 7. Klauzula informacyjna Pobierz

Opis

Niniejsze zapytanie związane jest z realizowanym projektem pn. „Modernizacja konstrukcji fotela do pracy lub relaksu o nazwie PUM przy wykorzystaniu nowoczesnych materiałów kompozytowych”, o nr POIR.02.03.05-12-0108/19, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie próbek kompozytowych elementów fotela przygotowanie próbek materiału kompozytowego spełniającego wymagania wytrzymałościowe otrzymane podczas analizy wytrzymałościowej (wcześniejsze etapy projektu). Projektowany fotel będzie się składał z trzech grup materiałowych (izotropowe, ortotropowe i anizotropowe) i należy wziąć również pod uwagę konieczność wykonania elementów hybrydowych. Usługa powinna polegać na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu wykonania próbek kompozytowych elementów składowych struktury fotela. W ramach zadania konieczne będzie wykonanie komponentów fotela jako elementów kompozytowych według wytycznych dotyczących rodzaju materiału wzmocnienia, rodzaju żywicy oraz ukierunkowania wzmocnienia zdefiniowanych w Analizie wytrzymałościowej modelu 3D Fotela oraz podczas doboru materiałów przeznaczonych do wykonania fotela (dokumenty dostępne po podpisaniu umowy). Będzie się to wiązało z przygotowaniem niezbędnych materiałów i systemów pomocniczych pozwalających na wytworzenie wybranych elementów kompozytowych fotela w postaci próbek.

Rezultatem tych badań będzie:
• Wykonanie wybranych kompozytowych elementów fotela (szt. 7) o wymiarach maksymalnych 600 mm x 1000 mm z uwzględnieniem wzmocnień węglowych, szklanych, bazaltowych i naturalnych. Kształt próbek/elementów jest zdefiniowany, a geometria zostanie przesłana potencjalnemu Oferentowi, po podpisaniu Porozumienia o zachowaniu poufności. Założona jest wymagana wytrzymałość skorupy kompozytu na podstawie wyników analizy wytrzymałościowej, dlatego wykonane elementach powinny się charakteryzować wytrzymałością taką samą bądź lepszą (maksymalnie o 10%) od wytrzymałości otrzymanej z analizy wytrzymałościowej. (Po podpisaniu umowy NDA wszelkie konieczne informacje z analizy wytrzymałościowej zostaną udostępnione, a model fotela jako plik *.STL, lub *.STP)
• Pełny raport z wykonania próbek kompozytowych elementów fotela wraz z dokładnym opisem procesu ich wytworzenia (preferowana technologia wytwarzania to prasowanie na gorąco – compression moulding).

Analiza i studia będą miały na celu wypracowanie danych do dalszej realizacji procesu projektowego oraz weryfikację zebranych informacji, dzięki któremu wdrożony i wprowadzony na rynek zostanie nowy produkt dla branży meblarskiej- innowacyjny fotel do pracy i relaksu dla grupy użytkowników, która będzie spędzać w fotelu więcej niż 8 godzin.

Opis szczegółowy zamówienia:

 1. Harmonogram zapytania ofertowego:
  1 ETAP: Każdy Oferent zainteresowany złożeniem oferty, jest proszony o wypełnienie załącznika Wzór Porozumienia o zachowaniu poufności i odesłanie na adres info@gofar.pl. Maksymalnie do 18.10.2021 r.
  2 ETAP: Po otrzymaniu podpisanego Porozumienia o zachowaniu poufności, zostanie odesłana do Oferenta, pełna specyfikacja techniczna.
  3 ETAP: Termin na złożenie oferty maksymalnie do wskazanego terminu w zapytaniu.
 2. Miejsce realizacji: Realizacja usługi może odbywać się w miejscu siedziby Wykonawcy.
 3. Termin realizacji: Wymaga się, aby usługa została zrealizowana nie później niż do dnia:
  31.01.2022 r.
  Planuje się, że podpisanie umowy nastąpi w listopadzie 2021 r.

Kody CPV

71312000-8 Usługi doradcze w zakresie inżynierii konstrukcyjnej

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: – Posiadają uprawnienie oraz potencjał techniczny w zakresie działalności do wykonywania usług o takim samym zakresie jak w zapytaniu ofertowym- Załącznik nr 4. – Zapewnią do realizacji profesjonalny zespół, w którego skład wchodzi co najmniej jeden specjalista ds. wytwarzania i materiałów kompozytowych i materiałów izotropowych, który posiada doświadczenie w wytwarzaniu kompozytów warstwowych jak i elementów izotropowych, oraz posiada w swoim portfolio minimum 5 projektów dotyczących wytwarzania elementów kompozytowych. Szczegółowe informcję w załączniku-zapytanie ofertowe nr 08/2021

Więcej informacji tutaj