Kompleksowa usługa doradcza-Analiza dostępnych danych

Termin składania ofert

2021-02-08

Data opublikowania ogłoszenia

2021-02-01

Data ostatniej zmiany

2021-02-01

Planowany termin podpisania umowy

2021-02

Powstaje w kontekście projektu

POIR.02.03.05-12-0108/19 – Modernizacja konstrukcji fotela do pracy lub relaksu o nazwie PUM przy wykorzystaniu nowoczesnych materiałów kompozytowych

Warunki zmiany umowy

Szczegółowe informacje w załączniku- zapytanie ofertowe nr 02/2021

DODANE DO OGŁOSZENIA W OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI Z DN. 2021-02-01

  1. Zapytanie ofertowe nr 02/2021 – Pobierz
  2. Klauzula informacyjna do ZO 02/2021 – Pobierz
  3. Załącznik nr 1 – Pobierz
  4. Załącznik nr 2 – Pobierz
  5. Załącznik nr 3 – Pobierz
  6. Załącznik nr 4 – Pobierz

Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowej usługi doradczej tj. analizy dostępnych danych, polegającej na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu stworzenia baz dostępnych danych i przeprowadzeniu procesu analizy na podstawie stworzonego systemu założeń, którego wyniki posłużą do wypracowania wniosków pozwalających na aktywną modyfikację systemu założeń, a nawet zmian w sformułowaniu nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony i wprowadzony na rynek zostanie nowy produkt dla branży meblarskiej- innowacyjny fotel do pracy i relaksu dla grupy użytkowników, która będzie spędzać w fotelu więcej niż 8 godzin.


Szczegółowe informacje w załączniku -Zapytanie ofertowe nr 02/2021

Kody CPV

73220000-0 Usługi doradcze w zakresie rozwoju

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienie oraz potencjał techniczny w zakresie działalności do wykonywania usług o takim samym zakresie jak w zapytaniu ofertowym- Załącznik nr 4. Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 02/2021

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie oraz zasoby osobowe, tj.: posiadają doświadczenie w zakresie wykonania podobnych zamówień, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, dostarczyli należycie 2 podobne usługi, jak wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym o łącznej wartości min 10.000,00 PLN netto. Charakter usług może być zbieżny pod kątem trafności grupy docelowej, branży, itd. Zamawiający nie wymaga, aby ww. wymaganie wykonano w ramach jednego zamówienia – Załącznik nr 4. Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 02/2021

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym do realizacji zamówienia i na czas jego trwania – Załącznik nr 2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 02/2021.

Typ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis

O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości, nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – Załącznik nr 3. Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 02/2021.

Typ

Potencjał techniczny

Opis

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienie oraz potencjał techniczny w zakresie działalności do wykonywania usług o takim samym zakresie jak w zapytaniu ofertowym- Załącznik nr 4. Szczegółowe informcje w załączniku-zapytanie ofertowe nr 02/2021

ogloszenie dostepne pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/29808