DORADZTWO W ZAKRESIE GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Polski Klaster Technologii Kompozytowych wraz z firmą Cebrio Grzegorz Pelczar oferuje usługi doradztwa w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Oferta skierowana jest do członków Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych (po stawkach preferencyjnych) oraz do podmiotów zewnętrznych.

Od roku 2016 r. w firmie Cebrio Grzegorz Pelczar powstał nowy Dział Ochrony Środowiska stanowiący wsparcie, zarówno dla firmy oraz klientów zewnętrznych, w trakcie postępowania administracyjnego. Również od 2016 w firmie funkcjonuje dział Badań i Rozwoju, który ma już na swoim koncie sukcesy w zakresie opracowywania rozwiązań związanych GOZ w firmach produkcyjnych z branży metalowej, oraz opracowywaniem nowych technologii nawozowych. Dzięki wykwalifikowanej oraz doświadczonej kadrze,  firma Cebrio od kilku lat prowadzi własne badania w zakresie recyklingu i gospodarki obiegu zamkniętego, od koncepcji, poprzez realizację badań i analiz (fizykochemicznych, środowiskowych, prawnych, finansowych), po wdrożenie wyników B+R.

Analiza zgodności z przepisami Ochrony Środowiska

Spektrum wymogów dotyczących ochrony środowiska (np. zakres koniecznych pozwoleń czy zgłoszeń), które stawiane są przed planowanymi oraz istniejącymi inwestycjami, stale się zmienia a przepisy ochrony środowiska nabierają coraz większego znaczenia inwestycyjnego.
Bez wcześniejszej znajomości wymagań, siłą rzeczy Inwestor nie jest w stanie przygotować się do ich spełnienia.

Warto mieć też na uwadze, że pozyskanie odpowiednich zezwoleń z zakresu ochrony środowiska często jest czasochłonne, co ma wpływ na przebieg całego procesu inwestycyjnego.

Odpowiednie określenie zakresu przyszłych obowiązków, którym będzie musiał sprostać Inwestor, jest jednym z podstawowych elementów właściwego planowania i realizacji inwestycji.

Dlatego oferujemy Państwu usługę polegającą na analizie wymagań i obowiązków z zakresu przepisów ochrony środowiska dla planowanej inwestycji (np. zakres wymaganych pozwoleń czy zgłoszeń). W ślad za powyższym oferujemy również wykonanie odpowiednich dokumentacji środowiskowych.

Ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Stan zanieczyszczenia gruntów oraz wód gruntowych, występujących w obrębie posiadanej lub planowanej do zakupu nieruchomości, stanowi jedną z przesłanek, które mogą mieć wpływ na przebieg procesu inwestycyjnego.

Zanieczyszczenie terenu może mieć istotny wpływ na jego wartość oraz może utrudnić lub wręcz uniemożliwić realizację planowanej inwestycji. Przywrócenie gruntów oraz wód podziemnych do stanu zgodnego z przepisami (tzw. remediacja) może wymagać znacznych nakładów finansowych oraz czasowych. Dlatego warto zdawać sobie z tego sprawę przed zakupem nieruchomości lub realizacją inwestycji.

W zakresie oceny poziomu zanieczyszczenia ośrodka gruntowo-wodnego oferujemy zarówno realizację prac studialnych jak również przeprowadzenie badań terenowych.

Wykonamy dla Państwa m.in.:

  • ocenę ryzyka zanieczyszczenia powierzchni ziemi,
  • badania stanu zanieczyszczenia gleby, ziemi oraz wód gruntowych,
  • raport początkowy,
  • projekt planu remediacji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw. decyzja środowiskowa) dotyczy grupy inwestycji, które określane są jako tzw. przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko.

Co istotne, decyzja środowiskowa stanowi załącznik do wniosku o wydanie szeregu innych decyzji administracyjnych, które są konieczne do realizacji inwestycji – np. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji czy zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Brak wymaganej decyzji środowiskowej w praktyce może oznaczać brak możliwości uzyskania innych decyzji inwestycyjnych.

Oferujemy Państwu przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (np: Karta Informacyjna Przedsięwzięcia, Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko), a także wsparcie w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego.

Pozwolenia i zgłoszenia

W pewnych sytuacjach przedsiębiorca powinien liczyć się z koniecznością uzyskania tzw. pozwoleń sektorowych.

W zależności od rodzaju i charakteru działalności, wymagane mogą być m.in.: pozwolenie na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza, pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie oraz/lub przetwarzanie odpadów, pozwolenie wodnoprawne.

Dla pewnej grupy inwestycji (tzw. Instalacje IPPC) wymagane jest uzyskanie tzw. pozwolenia zintegrowanego (PZ). Pozwolenie zintegrowane zastępuje poszczególne pozwolenia sektorowe, tzn. reguluje kompleksowo kwestię oddziaływania instalacji na środowisko.

Natomiast w przypadku, kiedy nie jest wymagane pozwolenie, może zaistnieć konieczność zgłoszenia instalacji (np. zgłoszenie z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza).

Istotne jest, aby przed realizacją inwestycji sprawdzić, czy i które pozwolenia będą wymagane i odpowiednio uwzględnić te kwestie w harmonogramie realizacji inwestycji.

Pozwolenia powinny być uzyskane przed rozpoczęciem eksploatacji instalacji. Warto pamiętać, że przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz samo postępowanie administracyjne zabierają sporo czasu.

Nasza oferta obejmuje m.in.:

  • ustalenie, czy i które pozwolenia lub zgłoszenia są wymagane,
  • opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia lub dokonania zgłoszenia,
  • reprezentowanie Inwestora w postępowaniu do momentu uzyskania decyzji.

Ewidencja, sprawozdawczość opłaty

Eksploatacja inwestycji z reguły wymaga prowadzenia ewidencji, sprawozdawczości oraz ewentualnego ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska. W szczególności dotyczy to sytuacji, kiedy emitujemy zanieczyszczenia do powietrza, wprowadzamy ścieki do środowiska, eksploatujemy ujęcie wód albo składujemy odpady.

W praktyce powyższe obowiązki – w mniejszym lub większym stopniu – dotyczą niemal każdego przedsiębiorcy i pojawiają się np. już w związku z użytkowaniem samochodów służbowych czy ogrzewaniem biura za pomocą własnej kotłowni.

Ponieważ liczba i rodzaj sprawozdań (a także wielkość opłat) zależy m.in. od charakteru i rodzaju działalności, istotne jest ustalenie zakresu korzystania ze środowiska.

Dlatego oferujemy Państwu identyfikację zakresu wymaganej przepisami ewidencji i sprawozdawczości w odniesieniu do prowadzonej działalności.

Monitoring oddziaływania na środowisko

Prowadzenie inwestycji często wiąże się z koniecznością wykonywania pomiarów wielkości emisji zanieczyszczeń do środowiska (np. emisji do powietrza, wprowadzania ścieków do ziemi lub wód) lub koniecznością realizacji pomiarów monitoringowych.

Konieczność realizacji pomiarów monitoringowych (np. stanu jakości wód podziemnych, poziomu zanieczyszczenia gruntów, poziomu emitowanego hałasu) wynika najczęściej z zapisów konkretnych decyzji administracyjnych (np. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji zatwierdzającej dokumentację hydrogeologiczną lub pozwolenia zintegrowanego).

Ponieważ pomiary co do zasady powinny być wykonane przez uprawnione jednostki, zgodnie z odpowiednimi metodykami referencyjnymi oraz/lub normami, zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Współpracujemy z doświadczonymi jednostkami badawczymi, posiadającymi odpowiednie uprawnienia.