Wykonanie usługi badawczej celem opracowania technologii wytwarzania innowacyjnego, naturalnego, biodegradowalnego materiału kompozytowego, przeznaczonego do ocieplania i wygłuszania ścian i powierzchni w budownictwie wielokrotnego użytku

Termin składania ofert

2021-07-23

Data opublikowania ogłoszenia

2021-07-16

Data ostatniej zmiany

2021-07-16

Powstaje w kontekście naboru

RPMP.01.02.03-IP.01-12-009/21 – Bony na innowacje

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy podpisanej z Wykonawcą (m.in. w zakresie terminu dostawy, terminu płatności) za obopólnym porozumieniem stron w przypadku zaistnienia okoliczności, w wyniku których zmiana będzie konieczna w celu prawidłowej realizacji zamówienia. a) Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić m.in. w następujących przypadkach: – w przypadku wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy; Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji wystąpienia siły wyższej tj. zdarzenia nieprzewidywalnego, będącego poza kontrolą stron umowy. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas zdarzenia nieprzewidywalnego. – w przypadku wystąpienie stanu nadzwyczajnego (np. stan wyjątkowy, stan wojenny, stan klęski żywiołowej itp.) Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na wystąpienie w trakcie trwania umowy stanu nadzwyczajnego, uniemożliwiającego dotrzymanie terminu realizacji zamówienia. W takim przypadku termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas trwania stanu nadzwyczajnego. – w przypadku innych przeszkód uniemożliwiających zrealizowanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca; Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe ze względu na wystąpienie obiektywnych przeszkód uniemożliwiających wykonanie zamówienia, za które nie odpowiada Wykonawca. W przypadku wystąpienia tego typu sytuacji, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas niezbędny do eliminacji przeszkody, za którą nie odpowiada Wykonawca. – w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy; Zmiana terminu określonego w umowie może nastąpić w sytuacji, gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie jest niemożliwe z uwagi na konieczność wykonania zamówień dodatkowych, których zakup jest niezbędny dla wykonania przedmiotu Umowy. – W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w projekcie wymagających akceptacji Instytucji Pośredniczącej; Zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji konieczności wprowadzenia zmian do projektu objętego dofinansowaniem. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas odpowiadający okresowi od złożenia wniosku o zmianę projektu do czasu akceptacji zmian przez Instytucję Pośredniczącą. – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności opóźnienia w przekazywaniu niezbędnych informacji i dokumentów, odbiorze, opóźnienia w podejmowaniu decyzji przez Zamawiającego ważnych z punktu widzenia realizacji zamówienia itp. Zmiana terminu realizacji określonego w umowie może nastąpić w sytuacji niezależnej od Wykonawcy, będącej następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. W takim przypadku termin realizacji umowy może zostać wydłużony o czas opóźnienia spowodowanego przez Zamawiającego. 4. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 3 jest złożenie wniosku przez Stronę inicjująca zmianę zawierającego między innymi: a. opisu propozycji zmiany b. uzasadnienia zmiany c. opisu wpływu zmiany na termin wykonania Umowy. 5. Wynagrodzenie Wykonawcy może być zmienione, gdy: a. Nastąpi zmiana stawki podatku VAT, b. W wyniku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian przez Instytucję Pośredniczącą. 6. W umowie mogą być też dokonywane inne zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszające realizację, obniżające koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Przedmiotu Umowy bądź zwiększające użyteczność Przedmiotu Umowy, na uzasadniony wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, po uprzednim ich zaakceptowaniu przez obie strony Umowy.

Załączniki

DODANE DO OGŁOSZENIA W OBOWIĄZUJĄCEJ WERSJI Z DN. 2021-07-16

  1. Zapytanie ofertowe Pobierz
  2. Wzór oferty Pobierz
  3. Oświadczenie Pobierz


Wykonanie usługi badawczej

Wykonanie usługi badawczej celem opracowania technologii wytwarzania innowacyjnego, naturalnego, biodegradowalnego materiału kompozytowego, przeznaczonego do ocieplania i wygłuszania ścian i powierzchni w budownictwie wielokrotnego użytku. Usługa składać się będzie z następujących etapów: 1. Wybór 5 surowców na matrycę materiału (PLA), sprawdzenie gradów PLA wraz z doborem napełniaczy pod kątem zastosowania jako matryca, dla włókien wełnianych w ramach, których przeprowadzone zostaną: • Badania mechaniczne wtrysków z badanych PLA bez napełniaczy • Badania DSC w celu określenia temperatury przetwórstwa polimerów bazowych • Badania mechaniczne wtrysków z badanych zmodyfikowanych PLA • Badania DSC w celu określenia temperatury przetwórstwa zmodyfikowanego polimeru • Opisanie właściwości adhezyjnych i mechanicznych i włókna wełny pod kątem zastosowania jako napełniacz • Oznaczenie widm FTIR w celu określenia obecności grup funkcyjnych • Analiza adhezji pomiędzy PLA, a włóknami wełny oraz opis energii powierzchniowej i weryfikacji przez pull-out włókien z matrycy 2. Opracowanie biodegradowalnego materiału kompozytowego wraz z opracowaniem biodegradowalnej osnowy współpracującej z wełną naturalną • Wytworzenie foli PLA, do wytwarzania elementów warstwowych • Przygotowanie włókna wełny owczej z modyfikacją chemiczną • Opracowanie połączenia włókien z matrycą polilaktydową (określenie optymalnych warunków procesu) • Opracowanie powtarzalnej metody wytwórczej kompozytu warstwowego, testy wytwarzania wraz z określeniem warunków przetwórczych (temperatury, ciśnienia i czasów poszczególnych etapów procesu wytwórczego) wraz z opracowaniem procesu przeformowywania w procesie termoformowania. 3. Przeprowadzenie certyfikacji minimum 2 produktów lub wyrobów zgodnie z przeznaczeniem ich wykorzystania, która powinna zawierać również oznaczenie właściwości mechanicznych opracowanych biokompozytów, z przeprowadzeniem następujących badań: • Wytrzymałość na zginanie i ścinanie • Wytrzymałość na obciążenia dynamiczne w programie temperaturowym DMA • Stabilność termiczna TG • Kompostowanie i podatność na kompostowanie • Ocena jakości powierzchni z wykorzystaniem mikroskopii SEM i optycznej • Chropowatość powierzchni z wykorzystaniem profilometru • Analiza udarności oraz wytrzymałość na uderzenia • Analiza przewodnictwa cieplnego i porównanie w 2-ch metodach badawczych • Badania palnościowe 4. Sporządzenie raportu z przeprowadzonych prac B+R

Kody CPV

73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe

Miejsca realizacji

cała Polska

Ogloszenie dostepne pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/59730