Spotkanie przedstawicieli Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych z Dziekanem i Prodziekanem ds Nauki Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

Dnia 8 marca 2022 roku na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki odbyło się spotkanie robocze pomiędzy przedstawicielami Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych w osobach prezesa dr. inż. Andrzeja Czulaka oraz pana Jacka Sykulskiego – menadżera Klastra a władzami Wydziału, który   reprezentowany był przez dziekana prof. Jerzego Jedlińskiego, prodziekana ds nauki prof. Elżbietę Pamułę oraz dr. inż. Piotra Szatkowskiego, koordynatora Grupy Roboczej Biokompozyty i recykling materiałów (Grupy Działającej w ramach Polskiego Klasta Technologii Kompozytowych).

Od lewej osoby uczestniczące w rozmowach pan Jack Sykulski – menadżera Klastra, dr. inż. Andrzej Czulak, lider klastra oraz pan dr. inż. Piotr Szatkowski koordynator Grupy Roboczej Biokompozyty i recykling materiałów

Na początku spotkania Lider klastra dr inż. Andrzej Czulak przedstawił reprezentowany przez siebie  Polski  Klaster Technologii Kompozytowych, omówił podstawowe cele i działania PKTK. Dziekan Wydziału prof. Jerzy Jedliński zaprezentował działalność Wydziału IMiC, skupiając się na tematyce materiałów kompozytowych oraz prowadzonej dydaktyki w tym zakresie.

Od lewej osoby uczestniczące w rozmowach: pani prodziekan ds nauki prof. Elżbieta Pamuła, pan dziekan prof. Jerzy Jedliński, dr. inż. Andrzej Czulak, lider klastra, pan Jack Sykulski – menadżera Klastra, oraz pan dr. inż. Piotr Szatkowski koordynator Grupy Roboczej Biokompozyty i recykling materiałów

Na spotkaniu omówiono możliwości zintensyfikowania współpracy i zaangażowania we wspólne inicjatywy badawczo-rozwojowe i projekty (regionalne i europejskie) w zakresie badań nad nowymi materiałami i technologiami kompozytowymi.

Ponadto wspólnie, rozmawiano o możliwościach organizacji targów pracy dla studentów zainteresowanych tematyką kompozytów i pracą zawodową w obszarze technologii materiałów kompozytowych. Lider klastra Andrzej Czulak zwrócił uwagę, na obecny problem obecny w firmach zrzeszonych w PKTK na braki ekspertów zajmujących się materiałami kompozytowymi.  Wskazano również na możliwości odbywania staży i praktyk dla studentów WIMiC w jednostkach i firmach zrzeszonych w Klastrze a także podejmowania
współpracy w ramach np. doktoratów wdrożeniowych.
Na zakończenie spotkania dr inż. Andrzej Czulak przekazał na ręce dziekana prof. Jerzego Jedlińskiego Certyfikat Członkowski dla Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, potwierdzający przynależność do Klastra w 2022 roku.

Przekazanie Certyfikatu Członkowskiego dla Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH na ręce dziekana prof. Jerzego Jedlińskiego