REGULAMIN

Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych Polskiego Klastra Technologii Kompozytowych (PKTK) reprezentowanego przez firmę GOFAR Sp.z o .o.

Rozdział 1. Definicje

Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć w sposób następujący:

 1. Organizator – Polski Klaster Technologii Kompozytowych reprezentowany przez firmę GOFAR Sp.z o.o  z siedzibą w Zielonkach, ul. Galicyjska 36, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej NIP 5130251298,KRS 0000690892, REGON 368081163
 2. Zamawiający – osoba fizyczna nie będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego*, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zawierająca z Organizatorem umowę o świadczenie usług szkoleniowych, na zasadach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach oraz w zgłoszeniu uczestnictwa w Szkoleniu.
 3. Składający zamówienie – osoba fizyczna/osoby fizyczne/ upoważniona do reprezentowania zamawiającego i złożenia zamówienia w imieniu i na rzecz zamawiającego np. Zarząd spółki, prokurent działający zgodnie z reprezentacją określoną w rejestrze przedsiębiorców, pełnomocnik itp.
 4. Uczestnik – uczestniczący w Szkoleniu: Zamawiający będący osobą fizyczną lub osoba fizyczna wskazana przez Zamawiającego w formularzu zgłoszenia.
 5. Szkolenie – organizowane lub współorganizowane przez Organizatora:
  • Konferencja – konferencja, kongres, sympozjum, zjazd lub inne przedsięwzięcie o podobnym charakterze.

* Art. 221 KC – Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Rozdział 2. Zgłoszenie

 1. Warunkiem zgłoszenia udziału w Szkoleniu/Konferencji  jest przesłanie Organizatorowi przez Zamawiającego – w postaci elektronicznej w sposób podany na stronie www.pktk.pl – wypełnionego formularza zgłoszenia.
 2. Złożenie zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu/Konferencji jest równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego warunków udziału w Szkoleniu/Konferencji, wynikających z zamówienia oraz niniejszych Ogólnych Warunków.
 3. Składający zamówienie oświadcza, że jest upoważniony do reprezentowania Zamawiającego i złożenia  zamówienia w imieniu i na rzecz Zamawiającego. W przypadku braku takiego upoważnienia Organizatorowi  przysługuje prawo do obciążenia osoby składającej zamówienie pełnymi kosztami szkolenia.

Rozdział 3. Wpisanie na listę uczestników

 1. W ciągu 3 dni roboczych od przesłania Organizatorowi formularza zgłoszenia  Zamawiający otrzyma (za pośrednictwem: e-maila), potwierdzenie wpisania Uczestnika na listę szkolenia/konferencji – Potwierdzenie uczestnictwa w Szkoleniu/Konferencji. Organizator przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do dokonania zapłaty (m.in. nr rachunku bankowego, tytuł wpłaty, kwotę).
 2. Zawarcie wiążącej umowy o świadczenie usługi szkoleniowej następuje w momencie dokonania przez Organizatora potwierdzenia uczestnictwa w Szkoleniu/Konferencji.
 3. Po złożeniu zgłoszenia, jednak nie później niż 5 dni przed terminem Szkolenia/Konferencji, Zamawiający otrzyma „Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w Szkoleniu”, zawierające m.in. dane o miejscu Szkolenia/Konferencji, informacje organizacyjne lub dodatkowo fakturę pro forma.

Rozdział 4. Płatność za Szkolenie/Konferencję

 1. Płatności za Szkolenie/Konferencję można dokonywać w następujący sposób:
  • na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury pro forma, przesłanej przez Organizatora przed terminem Szkolenia
  • na podstawie faktury VAT wystawionej przez Organizatora.
 2. W przypadku uregulowania płatności na podstawie faktury pro forma, faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 14 dni po zaksięgowaniu wpłaty lub najpóźniej 7 dni po odbytym Szkoleniu/Konferencji.  Zamawiający upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez Zamawiającego lub przez osobę przez niego upoważnioną. Faktura VAT zostanie wysłana pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 3. Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Szkoleniu/Konferencji.
 4. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do umieszczenia w tytule przelewu danych umożliwiających jego identyfikację oraz identyfikację Szkolenia/Konferencji
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności jeśli opis przelewu nie umożliwia identyfikację Uczestnika lub Szkolenia/Konferencji
 6. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest mieć przy sobie dowód wniesienia opłaty za uczestnictwo i w razie wątpliwości okazać go w Biurze Organizacyjnym Szkolenia/Konferencji

Rozdział 5. Rezygnacja

 1. Dla ważności oświadczenia Zamawiającego o rezygnacji z udziału w Szkoleniu/Konferencji (odstąpienie od umowy) wymagane jest zachowanie formy pisemnej i jego doręczenie do Organizatora listownie lub za pomocą faxu albo na adres mailowy Organizatora (decyduje data wpływu pisma do Organizatora).
 2. Doręczenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w:
  • Szkoleniu/Konferencji – nie później niż 30 dni przed terminem,

nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych.

 1. W przypadku doręczenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w Szkoleniu/Konferencji w terminach późniejszych niż terminy podane w pkt. 2 rozdziału 5 lub w przypadku nieprzybycia Uczestnika na Szkolenie/Konferencji bez wcześniejszego oświadczenia Zamawiającego o rezygnacji, Organizatorowi przysługuje opłata za uczestnictwo w Szkoleniu/Konferencji w pełnej wysokości.
 2. W przypadku złożenia zamówienia na Szkolenie/Konferencji po terminie rezygnacji podanym w pkt. 2 rozdziału 5 i braku uczestnictwa w Szkoleniu/Konferencji, Organizatorowi przysługuje opłata za SzkolenieKonferencji w pełnej wysokości.
 3. W przypadku braku możliwości udziału w Szkoleniu/Konferencji z przyczyn niezależnych od Uczestnika, Organizator dopuszcza możliwość udziału w Szkoleniu innego Uczestnika wskazanego przez Zamawiającego. Wskazanie przez Zamawiającego innego Uczestnika Szkolenia wymaga formy pisemnej (list, e-mail).

Rozdział 6. Reklamacje

 1. Każdy Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących Szkolenia w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia Szkolenia.
 2. Reklamacje należy przekazywać w formie pisemnej, listem poleconym lub za pomocą  e-mailem na adres Organizatora.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora.
 4. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne będzie wymagało dodatkowych czynności wyjaśniających (konsultacje prawne, opinie zewnętrznych podmiotów) czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.
 5. Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi w formie pisemnej – listownie lub za pomocą poczty e-mail.
 6. Reklamacje złożone po przekroczeniu terminu o którym mowa w pkt. 1 rozdziału 7 pozostaną bez rozpatrzenia.

Rozdział 7. Informacje dodatkowe

 1. Każdy Uczestnik po Szkoleniu otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające udział w Szkoleniu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu Szkolenia/Konferencji lub zmiany prelegenta, w merytorycznie uzasadnionych przypadkach.
 3. Organizatorowi, w terminie do dnia rozpoczęcia Szkolenia/Konferencji, przysługuje prawo do jego odwołania (odstąpienie od umowy) w szczególności w razie niemożliwości przeprowadzenia Szkolenia/Konferencji z przyczyn niezależnych od Organizatora, w tym zwłaszcza w przypadku nieotrzymania minimalnej liczby zgłoszeń.
 4. W przypadku odwołania Szkolenia/Konferencji, Organizator może zaproponować Zamawiającemu udział w Szkoleniu/Konferencji w innym terminie.
 5. W przypadku odwołania Szkolenia/Konferencji , Zamawiającemu nie przysługuje prawo do zwrotu poniesionych kosztów przejazdu, rezerwacji hotelowych i innych kosztów, związanych z udziałem w Szkoleniu/Konferencji z wyjątkiem zwrotu uiszczonej na rzecz Organizatora opłaty za uczestnictwo w Szkoleniu/Konferencji.
 6. Zwrot kosztów za uczestnictwo w Szkoleniu/Konferencji  nie będzie wypłacany, jeśli  PKTK  nie ma wpływu na odwołanie lub przeniesienie szkolenia lub konferencji  (nadzwyczajne okoliczności, których nie można było uniknąć wszystkimi rozsądnymi środkami- epidemie, powodzie, kataklizm , stan wyjątkowy, stan wojny ). W takim przypadku zostanie zaproponowany inny termin Szkolenia/Konferencji. Wpłacona kwota przez Uczestnika będzie obowiązywać w nowym terminie Szkolenia/Konferencji. Organizator w takiej sytuacji nie pokrywa utraconych korzyści ani kosztów jakie Uczestnik poniósł w związku ze zmianami opisywanymi powyżej.
 7. Organizator oświadcza, że materiały udostępniane Uczestnikom podczas Szkolenia są objęte ochroną prawa autorskiego. Zamawiający i/lub Uczestnik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z tych materiałów wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

Rozdział 8. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Szkoleniowych stanowią integralną część zamówienia, zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego.
 2. Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Szkoleniowych nie dotyczą usług szkoleniowych świadczonych drogą elektroniczną.
 3. Ewentualne spory wynikające z umów zawartych w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. Ogólne Warunki Świadczenia Usług Szkoleniowych obowiązują od dnia 1 kwietnia 2023 r.
 5. Polski Klaster Technologii Kompozytowych reprezentowany przez firmę GOFAR Sp.z o.o jest uprawniona do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że zachowane są prawa Zamawiającego wynikające z tej wersji Ogólnych Warunków, które obowiązywały w chwili otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia złożenia zamówienia.
 6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z niniejszymi warunkami regulaminu, prosimy o kontakt z Koordynatorem PKTK kontakt@gofar.pl