Biokompozyty i recykling materiałów

Opiekun: Dr – inż. Piotr Szatkowski – grupa w trakcie tworzenia

Szczegółowe zadania grupy:

  • Ekonomiczno – finansowe

1. Zadania analizy rynku i prognoz dotyczące dotyczących trendów wykorzystania i zapotrzebowania dla biokompozytów oraz technologii dotyczących tych materiałów

2. Monitoring wszelkiej aktywności w dziedzinie biokompozytów w Polsce oraz w Europie

3. Pozyskiwanie informacji na temat bieżących programów badawczych i programów grantowych w dziedzinie biokompozytów i recyklingu kompozytów ogłaszanych w Polsce i Europie

  • Badawczo-rozwojowe

1.   Projektowanie, opracowywanie technologii produkcji biokompozytów, angażując do projektowanych kompozycji surowce dostępne na rynku, możliwe do aplikacji komercyjnej.

2.   Uczestnictwo (m. in. składanie projektów, koordynowanie działań związanych z obsługą grantów) w programach grantowych, charakteryzujących się koniecznością występowania w kooperacji na linii ośrodki badawcze (obecne w Klastrze) – producenci materiałów/surowców – firmy produkcyjne zainteresowane innowacjami i rozwojem w temacie.

3.   Stworzenie bazy danych dotyczących obecnie stosowanych naturalnych modyfikatorów (włókien, napełniaczy, barwników), polimerów z przeznaczeniem na matrycę oraz wszelkich innych użytecznych surowców i półproduktów biokompozytowych.

4.   Badania nad możliwościami zagospodarowania naturalnych modyfikatorów i surowców pochodzących z odzysku (recyklingu) w technologiach wytwarzania materiałów kompozytowych i w materiałach kompozytowych.

5.    Weryfikacja technologiczna i ekonomiczna możliwości przeskalowania technologii opracowanej w laboratoriach do skali półprzemysłowej i przemysłowej.

6.   Opracowywanie nowych materiałów biokompozytowych i metod wytwórczych tych materiałów mających cechy innowacyjności, które będą mogły zostać objęte ochroną patentową przy udziale Członków Klastra.

7. Utworzenie bazy dostępnych metod przetwórczych u partnerów i Członków Klastra, a także metod badawczych do których członkowie Klastra mają dostęp. Stworzenie kompleksowej możliwości uzupełniania i przeprowadzania badań wewnątrz Klastra, oraz uzupełniania danych potrzebnych do przeprowadzania pełnych symulacji i badań w wewnętrznej partnerskiej współpracy jak i w grantach o tematyce biokompozytów i recyklingowanych materiałów.

8.  Nawiązywanie współpracy międzynarodowej z Klastrami (lub pełniącymi podobne funkcje organizacjami i zrzeszeniami) z innych Państw.

9.  Ułatwiony/uproszczony dostęp do badań naukowych, przeprowadzania testów i konsultacji u naukowych partnerów będących członkami Klastra.

 Ogólne

 1.  Stworzenie zespołów ekspertów z różnych dziedzin związanych z technologiami materiałów biokompozytowych:

– przetwórców termoplastów;

– technologów termoplastów;

– fizykochemików polimerowych;

– ekspertów od żywic;

– technologów technologii kompozytowych i recyklingu;

– naukowców z dziedziny polimerów, kompozytów i ochrony środowiska;

– ekspertów od funduszy badawczych polskich i europejskich;

– ekonomistów i praktyków gospodarczych;Taki zestaw dostępnej wykwalifikowanej kadry, możliwy jedynie poprzez Klaster zrzeszający całe spektrum z dziedziny biokompozytów umożliwia efektywne reagowanie na powstające problemy i zadania przed jakimi będzie stawała grupa robocza Biokompozyty.